Ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα και έναρξη ισχύος 29/08/2013

 

1. Θέμα

1.1. Οι παρόντες γενικοί όροι πώλησης ισχύουν για την αγορά προϊόντων με το σήμα “Benetton” (εφεξής «Προϊόντα») που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας e-commerce www.benetton.com (εφεξής «Ιστοσελίδα») από χρήστες που χαρακτηρίζονται με τον όρο «Καταναλωτές», κατά την έννοια του παρακάτω άρθρου 1.2.  Διαχειριστής της ιστοσελίδας, η οποία ανήκει στην Benetton Servizi S.r.l., με εταιρική έδρα στο Ponzano Veneto (TV), Via Villa Minelli αρ. 1, μετοχικό κεφάλαιο 5.100.000,00 € ο.κ., Δημ. Κωδ./Μητρ. Κατ. Επειχ. Treviso αρ. 03505490262 (εφεξής «Ιδιοκτήτης»), είναι η Triboo Digitale S.r.l. - Εταιρεία του ομίλου Triboo - με επίσημη έδρα στην [οδό]  Viale Sarca 336, 20126 Μιλάνο, Ιταλία, με δημοσιονομικό κωδικό, Α.Φ.Μ. και αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Μιλάνου 02912880966 (εφεξής “TRIBOO DIGITALE”).

1.2. Η TRIBOO DIGITALE διαχειρίζεται τις πωλήσεις των Προϊόντων, μέσω της Ιστοσελίδας, για λογαριασμό του Ιδιοκτήτη. Στις αγορές Προϊόντων που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας, οι συμβαλλόμενοι είναι η TRIBOO DIGITALE, ως πωλητής (εφεξής «Πωλητής»), και το πρόσωπο που προβαίνει στην αγορά ενός ή περισσότερων Προϊόντων, για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα, ως αγοραστής (εφεξής «Καταναλωτής»), (ο Πωλητής και ο Καταναλωτής θα αναφέρονται συλλογικά ως οι «Συμβαλλόμενοι»).

1.3. Ο Ιδιοκτήτης δεν είναι συμβαλλόμενος στους παρόντες γενικούς όρους πώλησης, αλλά ιδιοκτήτης των δικαιωμάτων επί του ονόματος του δικτυακού τόπου της Ιστοσελίδας, των λογοτύπων και των σημάτων που αφορούν τα προϊόντα που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα, καθώς και του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

1.4. Οποιαδήποτε κοινοποίηση του Καταναλωτή που αφορά ή/και έχει σχέση με την αγορά των Προϊόντων -συμπεριλαμβανομένων τυχόν επισημάνσεων, παραπόνων, αιτημάτων που αφορούν την αγορά και/ή παράδοση των Προϊόντων, την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, κ.λπ.- πρέπει να αποστέλλεται στον Πωλητή, στις διευθύνσεις και σύμφωνα με τον τρόπο που υποδεικνύονται στην Ιστοσελίδα, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση customercare@benetton.com.

1.5. Κάθε αγορά διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης, με βάση την έκδοση που είναι  δημοσιευμένη στην Ιστοσελίδα τη στιγμή που Καταναλωτής διαβιβάζει την παραγγελία.

1.6. Η ιστοσελίδα είναι αφιερωμένη στο λιανικό εμπόριο και ως εκ τούτου προορίζεται για αποκλειστική χρήση των Καταναλωτών. Τα πρόσωπα που δεν έχουν τις ιδιότητες του Καταναλωτή καλούνται να  μην πραγματοποιούν παραγγελίες. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες αγορές πραγματοποιηθούν από κάποιο πρόσωπο που δεν έχει τις ιδιότητες του Καταναλωτή, θα εφαρμοστούν οι παρόντες γενικοί όροι πώλησης, αλλά, κατά παρέκκλιση όσων προβλέπονται σε αυτούς:

α) Στον αγοραστή δεν θα αναγνωριστεί το δικαίωμα υπαναχώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 10.

β)  Ο αγοραστής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από την εγγύηση επί των Προϊόντων που προβλέπεται στο άρθρο 8.

γ) Στον αγοραστή δεν θα αναγνωριστούν άλλες ενδεχόμενες εγγυήσεις -που προβλέπονται στο παρόν υπέρ του Καταναλωτή-, οι οποίες αντανακλούν ή συμμορφώνονται με υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου.

δ) Η σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή διέπεται από την ιταλική νομοθεσία, με εξαίρεση την Σύμβασης της Βιέννης του 1980 (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods).

 

1.7. Ταυτόχρονα με την διαβίβαση της παραγγελίας αγοράς, ο Καταναλωτής αποδέχεται ότι η επιβεβαίωση των πληροφοριών που αφορούν την παραγγελία που πραγματοποίησε και οι παρόντες γενικοί όροι πώλησης στάλθηκαν, μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο ίδιος δήλωσε κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς.

1.8. Για να πραγματοποιήσει αγορές μέσω της Ιστοσελίδας, ο Καταναλωτής πρέπει να είναι ενήλικος (άνω των 18 ετών) και να έχει ικανότητα δικαιοπραξίας.

1.9. Βαρύνουν αποκλειστικά τον Καταναλωτή τα οποιαδήποτε έξοδα για τη σύνδεση, μέσω διαδικτύου, με την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών, σύμφωνα με τις τιμές που εφαρμόζει ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου που επέλεξε ο Καταναλωτής.

 

2. Χαρακτηριστικά των προϊόντων και διαθεσιμότητα αυτών στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές

2.1. Τα προϊόντα πωλούνται με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην Ιστοσελίδα και σύμφωνα με τους γενικούς όρους πώλησης που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα κατά τη στιγμή της αποστολής της παραγγελίας από τον Καταναλωτή• αποκλείεται οποιοσδήποτε άλλος όρος ή προθεσμία.

2.2. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να προειδοποιήσει τους χρήστες της Ιστοσελίδας. Οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιηθούν θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτών στην Ιστοσελίδα και θα εφαρμόζονται μόνο στις πωλήσεις που ολοκληρώθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή.

2.3. Οι τιμές, τα Προϊόντα που πωλούνται στην Ιστοσελίδα και τα χαρακτηριστικά αυτών μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Πριν από την αποστολή της παραγγελίας, σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο 3, ο καταναλωτής καλείται να ελέγξει την τελική τιμή πώλησης.

2.5 Στην Ιστοσελίδα μπορούν να έχουν πρόσβαση χρήστες από όλο τον κόσμο και η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα που δεν διαθέσιμα ή δεν είναι δυνατό να αγοραστούν στη χώρα του επισκέπτη της Ιστοσελίδας.

2.6 Τα προϊόντα που διατίθενται στην Ιστοσελίδα μπορούν να αγοραστούν μόνο από χρήστες οι οποίοι -στο ειδικό σημείο της Ιστοσελίδας- ζητούν την παράδοση αυτών σε ένα από τα Κράτη που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα.

 

3. Τρόπος αγοράς των Προϊόντων - Κατάρτιση της κάθε επιμέρους σύμβασης αγοράς

3.1. Η παρουσίαση των προϊόντων στην Ιστοσελίδα -μη δεσμευτική για τον Πωλητή- αποτελεί μια απλή πρόσκληση προς τον καταναλωτή να υποβάλλει μια πρόταση σύμβασης αγοράς και όχι δημόσια προσφορά προς το κοινό.

3.2. Η παραγγελία αγοράς, που διαβιβάζεται από τον Καταναλωτή στον Πωλητή μέσω της Ιστοσελίδας, έχει ισχύ συμβατικής πρότασης και διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και τους οποίους ο Καταναλωτής, με τη διαβίβαση της παραγγελίας προς τον Πωλητή, έχει την υποχρέωση να αποδεχθεί πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη. Πριν προβεί στην αγορά των Προϊόντων, με την αποστολή της παραγγελίας αγοράς, ζητείται από τον Καταναλωτή να διαβάσει τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης και την πληροφοριακή παράγραφο σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, να εκτυπώσει ένα αντίγραφο με την εντολή εκτύπωσης και να αποθηκεύσει στη μνήμη ή να αναπαραγάγει ένα αντίγραφο για προσωπική του χρήση. Επιπλέον, θα ζητηθεί από τον Καταναλωτή να εντοπίσει και να διορθώσει τα ενδεχόμενα σφάλματα εισαγωγής των στοιχείων του.

3.3. Η παραγγελία αγοράς του Καταναλωτή γίνεται αποδεκτή από τον Πωλητή με την αποστολή στον Καταναλωτή (στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο τελευταίος δήλωσε στον Πωλητή κατά τη στιγμή της εγγραφής του στην Ιστοσελίδα ή κατά τη διαβίβαση της παραγγελίας, αν ο καταναλωτής δεν έκανε εγγραφή στην Ιστοσελίδα) ενός ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης της παραγγελίας, το οποίο θα περιλαμβάνει τον σύνδεσμο παραπομπής στο κείμενο των παρόντων γενικών όρων πώλησης, την ανακεφαλαίωση της παραγγελίας και την περιγραφή των χαρακτηριστικών του Προϊόντος που παραγγέλθηκε. Η παραγγελία του Καταναλωτή, η επιβεβαίωση της παραγγελίας του Πωλητή και οι γενικοί όροι πώλησης που διέπουν τη σχέση μεταξύ των Συμβαλλομένων θα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά από τον Πωλητή, στα πληροφοριακά συστήματά του, Ο Καταναλωτής θα μπορεί να ζητήσει αντίγραφο αυτών, αποστέλλοντας στον πωλητή μια ειδοποίηση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση customercare@benetton.com.

3.4. Κάθε συμφωνία αγοράς Προϊόντων συντελείται τη στιγμή που ο Καταναλωτής παραλαμβάνει την επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Πωλητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

4. Διαδικασία επιλογής και αγοράς των Προϊόντων

4.1. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα μπορούν να αγοραστούν μόνο με τη διαδικασία αγοράς που προτείνεται στην Ιστοσελίδα• δεν θεωρούνται έγκυρες ή αποδεκτές προσπάθειες αγοράς και/ή κρατήσεων μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, φαξ ή άλλου μέσου εκτός από την προαναφερθείσα διαδικασία αγοράς. Στη διαδικασία αυτή προβλέπεται η επιλογή των Προϊόντων που ενδιαφέρουν τον Καταναλωτή και η τοποθέτησή τους στο ειδικό καλάθι αγοράς. Αφού ολοκληρωθεί η επιλογή των Προϊόντων, για πραγματοποιήσει την αγορά των Προϊόντων που έχει επιλέξει και τοποθετήσει στο καλάθι, ο Καταναλωτής καλείται να εγγραφεί στην Ιστοσελίδα, παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες ή να εκτελέσει τη διαδικασία εισόδου (login), αν ο καταναλωτής έχει ήδη κάνει εγγραφή, ή, ακόμη, να παρέχει τα στοιχεία του, με σκοπό να ολοκληρωθεί η παραγγελία και να επιτραπεί η κατάρτιση της σύμβασης. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η αγορά, ζητείται από τον Καταναλωτή να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: όνομα, επώνυμο, κ.λπ), καθώς και τη διεύθυνση παράδοσης των Προϊόντων που έχουν επιλεγεί, τη διεύθυνση χρέωσης και έναν αριθμό τηλεφώνου για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με την αγορά, σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά διαφέρουν από εκείνα που δόθηκαν κατά την εγγραφή. Θα  εμφανιστεί μία σελίδα ανακεφαλαίωσης της προς εκτέλεση παραγγελίας, το περιεχόμενο της οποίας μπορεί να τροποποιήσει ο Καταναλωτής. Στη συνέχεια, ο Καταναλωτής, μετά από προσεκτική ανάγνωση, πρέπει να εγκρίνει ρητά τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης, τσεκάροντας στο σχετικό κουτί επιλογής (check-box) που υπάρχει στην ιστοσελίδα, και, τέλος, μέσω του πλήκτρου «Εισαγωγή Παραγγελίας», θα ζητηθεί από τον Καταναλωτή να επιβεβαιώσει την παραγγελία του. Μετά από αυτό, η παραγγελία διαβιβάζεται στον Πωλητή και παράγει τα αποτελέσματα που περιγράφονται στην προηγούμενη παρ. 3.2. της παρούσας σύμβασης. Ο Καταναλωτής καλείται επίσης να επιλέξει τον τρόπο αποστολής και τη μέθοδο πληρωμής, μεταξύ αυτών που διατίθενται. Αν ο Καταναλωτής αποφασίσει για τη μέθοδο άμεσης πληρωμής (ταυτόχρονα με την αγορά), με πιστωτική κάρτα, PayPal ή άμεση τραπεζική μεταφορά, είναι υποχρεωμένος να δημοσιοποιήσει τα σχετικά στοιχεία μέσω ασφαλούς σύνδεσης. Για λογιστικές και διοικητικές ανάγκες, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των στοιχείων ταυτότητας που δηλώθηκαν από τον Καταναλωτή. Εάν η πληρωμή γίνει με πιστωτική κάρτα, το ποσό αγοράς θα χρεωθεί μόνο κατά τη στιγμή της διαβίβασης της επιβεβαίωσης παραγγελίας από τον Πωλητή προς τον Καταναλωτή.

4.2. Σε περίπτωση που κατά την επιλογή Προϊόντος στην Ιστοσελίδα σύμφωνα με το παραπάνω άρθ. 4.1, ο Καταναλωτής παρατηρήσει ότι η τιμή ενός ή περισσοτέρων από τα προϊόντα που αυτός/αυτή προτίθεται να επιλέξει και να  αγοράσει είναι σαφώς χαμηλότερη από την πρότυπο εφαρμοζόμενη τιμή, με την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων ή/και προσφορών που μπορεί να ισχύουν εκείνη τη στιγμή, εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων στην Ιστοσελίδα, ο Καταναλωτής παρακαλείται να μην προχωρήσει με την εντολή αγοράς και να αναφέρει το τεχνικό σφάλμα στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών με e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση customercare@benetton.com

4.3. Εάν ο Καταναλωτής έχει ολοκληρώσει την εντολή αγοράς που περιλαμβάνει ένα Προϊόν του οποίου η τιμή είναι σαφώς χαμηλότερη από την πρότυπο εφαρμοζόμενη τιμή, με την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων ή/και προσφορών που μπορεί να ισχύουν εκείνη τη στιγμή, εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων στην Ιστοσελίδα: 

(Α) αν ο καταναλωτής δεν έχει λάβει ακόμη το Προϊόν, ο Πωλητής (i) θα πρέπει  να ακυρώσει την παραγγελία, να μπλοκάρει την παράδοση και να στείλει ειδοποίηση για το σκοπό αυτό μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχεται από τον Καταναλωτή κατά τη φάση της εγγραφής ( ii) να επιστρέψει στον Καταναλωτή τα χρήματα της πληρωμής, λόγω της ακύρωσης της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 14 ημερών από την ακύρωση της παραγγελίας, χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιείται από τον καταναλωτή για την αρχική πληρωμής.

(Β) αν ο Καταναλωτής έχει ήδη λάβει το Προϊόν, ο Πωλητής θα ενημερώσει έγκαιρα τον καταναλωτή μέσω e-mail για το τεχνικό σφάλμα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της παραγγελίας και θα του προσφέρει τις εναλλακτικές, (i) να καταβάλει στον πωλητή εντός και όχι αργότερα των πέντε (5) ημερών, χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους πληρωμής που διατίθενται στο Διαδικτυακό Τόπο, τη διαφορά μεταξύ της σωστής τιμής του προϊόντος και της εσφαλμένη που υποδεικνύεται στην εντολή αγοράς, ή (ii) να ακυρώσει την παραγγελία, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο ίδιο σημείωμα του  e-mail για το πώς να επιστρέψει το προϊόν στον Πωλητή, με έξοδα του τελευταίου, εντός και όχι αργότερα από τις επόμενες 14 (δεκατέσσερις) ημέρες και συγκεκριμένα στο Triboo Digitale c/o ArceseLog, Via Groane 6, 20811 Cesano Maderno (MB) - ITALY, ακέραιο, πλήρες, με όλα τα μέρη και εξαρτήματα (συμπεριλαμβανομένων αναλλοίωτων ετικετών και οδηγιών/σημειώσεων/εγχειριδίων που παρέχονται, την αρχική συσκευασία και τη συσκευασία και το πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγύησης , μαζί με το δεόντως συμπληρωμένο έντυπο RMA που συνδέεται με το e-mail που θα αποσταλεί από τον Πωλητής- εάν ο καταναλωτής επιλέξει τη δυνατότητα που προβλέπεται στο σημείο (β) (ii), ο Πωλητής οφείλει να επιστρέψει τια χρήματα που κατέβαλε ο Καταναλωτή για την ακύρωση της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 14 ημερών από την ακύρωση της παραγγελίας, χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιείται από τον καταναλωτή για την αρχική πληρωμή. 

 

5. Παράδοση του εμπορεύματος και αποδοχή

5.1. Σε γενικές γραμμές, στην Ιστοσελίδα αναγράφονται η διαθεσιμότητα των προϊόντων και οι χρόνοι παράδοσης αυτών. Αυτές οι πληροφορίες, όμως, είναι καθαρά ενδεικτικές και δεν είναι δεσμευτικές για τον Πωλητή.

5.2 Ο Πωλητής δεσμεύεται να κάνει ότι είναι δυνατό για να τηρηθούν οι χρόνοι παράδοσης που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και, σε κάθε περίπτωση, να πραγματοποιήσει την παράδοση εντός μέγιστης προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία ο Καταναλωτής διαβίβασε την παραγγελία. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της παραγγελίας από τον Πωλητή λόγω, έστω και προσωρινής, μη διαθεσιμότητας των προϊόντων, ο Πωλητής θα ειδοποιήσει γραπτά τον Καταναλωτή και θα προβεί στην επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη ενδεχομένως καταβληθεί από τον Καταναλωτή για την πληρωμή του Προϊόντος, σύμφωνα με την παρακάτω παρ. 5.3.

5.3. Στην ιστοσελίδα δηλώνεται η διαθεσιμότητα και η μη διαθεσιμότητα των Προϊόντων. Αν κάποιο προϊόν που παρήγγειλε ο Καταναλωτής δεν είναι διαθέσιμο για παράδοση, παρά την επιβεβαίωση της παραγγελίας, το ποσό που ενδεχομένως έχει ήδη καταβληθεί από τον Καταναλωτή θα του επιστραφεί αμέσως.

5.4. Η αποστολή των Προϊόντων που έχουν παραγγελθεί από τον Καταναλωτή θα γίνει με τον τρόπο που επέλεξε ο Καταναλωτής, μεταξύ εκείνων που διατίθενται και δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα κατά τη στιγμή της αποστολής της παραγγελίας. Ο Καταναλωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγξει χωρίς καθυστέρηση -και οπωσδήποτε όχι αργότερα από 3 (τρεις) ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων-, αν η παράδοση είναι σωστή και περιλαμβάνει όλα και μόνο προϊόντα που αγοράστηκαν, και να ενημερώσει, εντός αυτής της προθεσμίας, τον Πωλητή για ενδεχόμενα ελαττώματα στα Προϊόντα που παρέλαβε ή οποιαδήποτε μη συμμόρφωση αυτών προς την παραγγελία, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο παρακάτω άρθρο 9 των παρόντων γενικών όρων πώλησης. Σε περίπτωση που η συσκευασία ή το δέμα των προϊόντων που παραγγέλθηκαν από τον Καταναλωτή φθάσει στον προορισμό του με εμφανείς φθορές και/ή ζημίες, ο Καταναλωτής καλείται να αρνηθεί την παραλαβή από τον μεταφορέα/κούριερ ή να την αποδεχθεί «με επιφύλαξη».

5.5. Αν λήξει η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγρ. 5.4., χωρίς να διαμαρτυρηθεί ο Καταναλωτής έναντι του μεταφορέα/κούριερ, θα θεωρηθεί ότι ο Καταναλωτής αποδέχθηκε τα Προϊόντα που του παραδόθηκαν.

 

6. Τιμές, έξοδα αποστολής, φόροι και τέλη

6.1. Η τιμή των Προϊόντων είναι αυτή αναγράφεται στην Ιστοσελίδα κατά την διαβίβαση της παραγγελίας από τον Καταναλωτή. Οι τιμές των Προϊόντων που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα περιλαμβάνουν το κόστος της τυποποιημένης συσκευασίας, τον ΦΠΑ (κατά περίπτωση) και τους ενδεχόμενους έμμεσους φόρους (κατά περίπτωση), ενώ δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται πριν την επιβεβαίωση της παραγγελίας που αποστέλλεται από τον Πωλητή στον Καταναλωτή και που ο Καταναλωτής δεσμεύεται να καταβάλει στον Πωλητή επιπλέον της τιμής που αναγράφεται στην ιστοσελίδα.

6.2. Ανάλογα με τη χώρα στην οποία πρέπει να παραδοθούν τα Προϊόντα, κατά τη διαδικασία δημιουργίας της παραγγελίας εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα τα έξοδα αποστολής που ο Καταναλωτής υποχρεούται να καταβάλει επιπλέον της τιμής των Προϊόντων που παρήγγειλε.

6.3. Ο Καταναλωτής πρέπει να καταβάλει στον Πωλητή ολόκληρο το τίμημα, όπως αυτό αναγράφεται στην παραγγελία, η οποία επιβεβαιώθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Πωλητή στον Καταναλωτή.

6.4. Σε περίπτωση που τα Προϊόντα πρέπει να παραδοθούν σε μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνολική τιμή που αναφέρεται στην παραγγελία και επαναλαμβάνεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων φόρων (κατά περίπτωση), δεν περιλαμβάνει τυχόν δασμούς και κάθε άλλο φόρο επί των πωλήσεων, τους οποίους ο Καταναλωτής δεσμεύεται εκ των προτέρων να καταβάλει, αν οφείλονται, επιπλέον της τιμής που αναγράφεται στην παραγγελία και επαναλαμβάνεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία πρέπει να παραδοθούν τα Προϊόντα. Ο Καταναλωτής καλείται να ζητήσει πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές της χώρας του ή της χώρας προορισμού των Προϊόντων, έτσι ώστε να γνωρίζει αν τυχόν υπάρχουν δασμοί ή φόροι που εφαρμόζονται στη χώρα του ή στη χώρα προορισμού των Προϊόντων.

6.5. Βαρύνει αποκλειστικά τον Καταναλωτή κάθε ενδεχόμενο επιπλέον κόστος (χρεώσεις, δασμοί, φόροι και/ή τέλη) που κάποια χώρα επιβάλει, με οποιονδήποτε τίτλο, στα παραγγελθέντα προϊόντα βάσει αυτών των γενικών όρων πώλησης.

6.6. Ο Καταναλωτής δηλώνει ότι το ότι δεν γνώριζε ποιο είναι το επιπλέον κόστος (χρεώσεις, δασμοί, φόροι και/ή τέλη, που αναφέρονται στις παραγράφους 6.4. και 6.5.), κατά τη στιγμή της αποστολής της παραγγελίας στον Πωλητή, δεν αποτελεί αιτία λύσης της παρούσας σύμβασης και ότι δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να χρεώσει τα προαναφερθέντα ποσά στον Πωλητή.

 

7. Πληρωμές

7.1. Η πληρωμή της τιμής των Προϊόντων που αγοράζονται μέσω της Ιστοσελίδας θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός της βασικής προθεσμίας των 10 (δέκα) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της επιβεβαίωσης παραγγελίας από τον Πωλητή στον Καταναλωτή. Ο Καταναλωτής αποδέχεται ρητά ότι η εκτέλεση της σύμβασης, από τον Πωλητή, αρχίζει τη στιγμή που το ποσό της τιμής του Προϊόντος ή των Προϊόντων πιστώνεται στον τρεχούμενο λογαριασμό του Πωλητή.

7.2. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με πιστωτική κάρτα, τραπεζικό έμβασμα ή μέσω PayPal, με τους όρους που περιγράφονται παρακάτω. Ο Πωλητής μπορεί να επιτρέψει και άλλους τρόπους πληρωμής, αναφέροντάς τους στην ενότητα «Πληρωμές» της Ιστοσελίδας.

7.3. Αν η πληρωμή γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας, ο Καταναλωτής θα μεταφερθεί σε μια ασφαλή Ιστοσελίδα και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του θα κοινοποιηθούν απευθείας στην εταιρεία Global Collect Service BV, με έδρα στο Άμστερνταμ (Ολλανδία), οδός Planetenweg 43-49, 2132 HF, Hoofddrop, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Άμστερνταμ με αριθμό 34140462• νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται τις πληρωμές για λογαριασμό του Πωλητή. Τα αποστελλόμενα δεδομένα μεταδίδονται προστατευμένα, μέσω κρυπτογραφημένου δίαυλου μεταφοράς δεδομένων με σύστημα SSL (SecureSocketLayer), 128 bit. Στα στοιχεία αυτά δεν έχει πρόσβαση ούτε ο Πωλητής.

7.4. Εάν η πληρωμή γίνει με τραπεζικό έμβασμα υπέρ του πωλητή, ο Καταναλωτής πρέπει να αναφέρει το «Swift» και το «ΙΒΑΝ» που αναγράφονται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας.

7.5. Ο Πωλητής θα διαβιβάσει αμέσως στον Καταναλωτή -σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, στην διεύθυνση που δηλώθηκε από τον τελευταίο- την απόδειξη λιανικής που αφορά την αγορά που πραγματοποιήθηκε, εάν τα Προϊόντα πρέπει παραδοθούν μέσα στην ιταλική επικράτεια, ή θα την επισυνάψει -σε χάρτινη μορφή- στα Προϊόντα που αγοράστηκαν, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

 

8. Νομική εγγύηση συμμόρφωσης του Πωλητή, επισήμανση των ελαττωμάτων συμμόρφωσης και επεμβάσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης

8.1. Κατά την έννοια και τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 44/99/ΕΚ και του Ιταλικού Νομοθετικού Διατάγματος 206/2005 (Κώδικας κατανάλωσης), ο Πωλητής εγγυάται στον Καταναλωτή ότι τα Προϊόντα δεν θα παρουσιάζουν ελαττώματα σχεδιασμού και υλικών, και ότι τα χαρακτηριστικά τους θα συμμορφώνονται με τις περιγραφές που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, για περίοδο 2 (δύο) ετών από την ημερομηνία παράδοσης των Προϊόντων στον Καταναλωτή. Αποκλείεται η ενεργοποίηση οποιασδήποτε εγγύησης σε περίπτωση που η χρήση ή το πλύσιμο του Προϊόντος δεν έγιναν σε συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες/προειδοποιήσεις του Πωλητή και/ή του Ιδιοκτήτη, ή τις οδηγίες χρήσης που υπάρχουν πάνω στις σημάνσεις ή τις ετικέτες.

8.2. Ο Καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να εξετάσει τα Προϊόντα στο συντομότερο δυνατό χρόνο και, με ποινή ακυρότητας της παρούσας εγγύησης, να αναφέρει τα ενδεχόμενα ελαττώματα και τις μη συμμορφώσεις που εντόπισε, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τον εντοπισμό, αποστέλλοντας στο Customer Service – Υπηρεσία Πελατών του Πωλητή, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, την ειδική φόρμα, ορθά συμπληρωμένη, με την περιγραφή του ελαττώματος και/ή της μη συμμόρφωσης που εντόπισε, καθώς και τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στην εν λόγω φόρμα επιστροφής προϊόντων (τουλάχιστον 1 -μία- φωτογραφία του Προϊόντος, την επιβεβαίωση της παραγγελίας που έστειλε ο Πωλητής και την απόδειξη λιανικής).

8.3. Μετά την παραλαβή της φόρμας και των εγγράφων που τη συνοδεύουν, ο Πωλητής θα αξιολογήσει τα ελαττώματα και τις μη συμμορφώσεις που αναφέρθηκαν από τον Καταναλωτή, μέσω της υπηρεσίας υποστήριξης του Ιδιοκτήτη, και, μετά τη διενέργεια των ποιοτικών ελέγχων για την επαλήθευση της πραγματικής μη συμμόρφωσης του Προϊόντος, θα αποφασίσει, κατά την απόλυτη κρίση του, αν θα  επιτρέψει την επιστροφή των Προϊόντων, αποστέλλοντας στον Καταναλωτή έναν ειδικό κωδικό, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, στη διεύθυνση που δήλωσε ο τελευταίος κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα. Η εξουσιοδότηση επιστροφής των Προϊόντων δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αναγνώριση ελαττωμάτων ή μη συμμόρφωσης, η ύπαρξη των οποίων θα πρέπει να εξακριβωθεί μετά την επιστροφή. Τα προϊόντα των οποίων ο Πωλητής έχει εγκρίνει την επιστροφή θα πρέπει να επιστραφούν από τον Καταναλωτή συνοδευόμενα από ένα αντίγραφο της κοινοποίησης που εξουσιοδοτεί την επιστροφή, εντός τριάντα (30) ημερών από την αναφορά του ελαττώματος ή της μη συμμόρφωσης, στην την ακόλουθη διεύθυνση: TRIBOO DIGITALE S.r.l., c/o Arcese Trasporti S.p.a., Via Groane 6, Τ.Κ. 20811 Cesano Maderno (MB) - Ιταλία.

8.4. Αν ο Πωλητής υποχρεούται να επιστρέψει στον Καταναλωτή το καταβληθέν τίμημα, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει με τραπεζικό έμβασμα ή, όπου είναι δυνατόν, με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε από τον Καταναλωτή κατά την αγορά του Προϊόντος. Ο Καταναλωτής θα πρέπει να κοινοποιήσει τον Πωλητή, πάλι μέσω ηλεκτρικού μηνύματος στη διεύθυνση customercare@benetton.com, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού όπου ο Πωλητής θα καταβάλει το οφειλόμενο ποσό επιστροφής.

 

9. Ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων

9.1. Αναφορικά με ενδεχόμενες ζημίες που προκλήθηκαν από ελαττώματα στα Προϊόντα εφαρμόζονται οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 85/374/ΕΟΚ και το ιταλικό Ν.Δ. 206/2005 (Κώδικας κατανάλωσης). Ο Πωλητής, υπό την ιδιότητά του διανομέα των Προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας, απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη, χωρίς καμία εξαίρεση, αναφέροντας το όνομα του αντίστοιχου Κατασκευαστή του Προϊόντος.

 

10. Δικαίωμα υπαναχώρησης - Ενημερωτική δήλωση

10.1 Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από συμβάσεις που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης, χωρίς κυρώσεις, εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από: (i) την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος, ή (ii) σε περίπτωση που αγοράστηκαν πολλά προϊόντα με μία παραγγελία, αλλά παραδόθηκαν ξεχωριστά, την ημερομηνία παράδοσης του τελευταίου προϊόντος.

10.2 Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Καταναλωτής οφείλει να κοινοποιήσει την απόφασή του στην Triboo Digitale, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 10.1, μέσω της σελίδας «Οι Επιστροφές μου» που βρίσκεται στην ενότητα «Ο Λογαριασμός μου» ή, αν δεν έχει κάνει εγγραφή στην ιστοσελίδα, μέσω της σελίδας «ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ», όπου θα πληκτρολογήσει τον αριθμό παραγγελίας και την ηλεκτρονική διεύθυνση με την πραγματοποίησε την αγορά. Εναλλακτικά, ο Καταναλωτής μπορεί να στείλει μια ρητή δήλωση στην Triboo Digitale, μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω της διεύθυνσης customercare@benetton.com, σχετικά με την απόφασή του να υπαναχωρήσει, χρησιμοποιώντας το συνημμένο υπόδειγμα επιστροφών. Για να πραγματοποιήσει τη δωρεάν επιστροφή ο Καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον UPS κούριερ παρέχοντάς του τον εξής κωδικό: E6962V.
Στην περίπτωση που αποφασίσει να χρησιμοποιήσει κάποιον άλλο κούριερ, διαφορετικό από εκείνον που αναφέρθηκε παραπάνω, τα έξοδα επιστροφής θα επιβαρύνουν τον Καταναλωτή.

10.3 Σε συνέχεια των όσων αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο 10.2, ο Καταναλωτής θα λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης, που θα περιέχει την φόρμα επιστροφής, την οποία πρέπει να τοποθετήσει μέσα στο δέμα, καθώς και τις οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος. Η επιστροφή πρέπει να γίνει εντός των επόμενων δεκατεσσάρων (14) ημερών, στη διεύθυνση:

Triboo Digitale S.r.l.

c/o Arcese Trasporti S.p.a.

Via Groane, 6

20811 Cesano Maderno (MB) - Ιταλία

10.4 Αν ο καταναλωτής έχει ήδη παραλάβει το Προϊόν, πρέπει να το επιστρέψει στην Triboo Digitale χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της υπαναχώρησης. Η προθεσμία θεωρείται ότι τηρήθηκε, αν η αποστολή των εμπορευμάτων γίνει πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Οι κίνδυνοι και το άμεσο κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων βαρύνουν τον Καταναλωτή. Αν η υπαναχώρηση ασκηθεί μέσω της ιστοσελίδας, πριν την επιβεβαίωση της αίτησης υπαναχώρησης, κοινοποιείται στον Καταναλωτή το κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων, σε περίπτωση που αυτός θελήσει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία επιστροφής που προσφέρεται από την Ιστοσελίδα.

10.5 Αν ο Καταναλωτής υπαναχωρήσει, θα του επιστραφούν τα ποσά που κατέβαλε, συμπεριλαμβανομένου του κόστους παράδοσης (εκτός από τυχόν πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από την επιλογή κάποιου τρόπου παράδοσης που δεν περιλαμβάνεται στους τυποποιημένους οικονομικούς τρόπους που προσφέρει η ιστοσελίδα), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερών από την άσκηση της υπαναχώρησης. Αυτές οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε από τον Καταναλωτή για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο καταναλωτής ζητήσει την επιστροφή με διαφορετικό τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, οι επιπλέον δαπάνες που ενδεχομένως προκύψουν από τον διαφορετικό τρόπο πληρωμής θα βαρύνουν τον καταναλωτή. Η επιστροφή των χρημάτων μπορεί να καθυστερήσει έως ότου παραληφθούν τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα ή έως ότου ο Καταναλωτής αποδείξει ότι τα επέστρεψε, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

10.6 Ο Καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των εμπορευμάτων μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των εμπορευμάτων άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των εμπορευμάτων. Συνεπώς, αν τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα παρουσιάζουν βλάβες (π.χ., σημάδια της φθοράς, τριψίματα, χαράξεις, παραμορφώσεις, κ.λπ.), δεν είναι ακέραια και με όλα τα εξαρτήματα (οι σημάνσεις και οι ετικέτες δεν πρέπει να παρουσιάζουν αλλοιώσεις και να είναι ακόμη προσαρτημένες στο προϊόν), δεν συνοδεύονται από τις αρχικές οδηγίες/σημειώσεις/εγχειρίδια, δεν είναι μέσα στην αρχική συσκευασία, συνοδευόμενες από το πιστοποιητικό εγγύησης, ο Καταναλωτής θα πρέπει να  αποζημιώσει τη μείωση της αξίας του εμπορεύματος, και θα δικαιούται την επιστροφή ενός ποσού ίσο με το υπόλοιπο της αξίας του Προϊόντος. Για το σκοπό αυτό, συνεπώς, ο Καταναλωτής καλείται να μην χειριστεί το εμπόρευμα πέρα από όσο είναι αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, και να επενδύσει την αρχική συσκευασία των Προϊόντων με μια άλλη συσκευασία που να το διατηρεί ακέραιο και να το προστατεύει, κατά τη μεταφορά του, από επιγραφές ή επικολλήσεις ετικετών.

11. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

11.1. Ο Καταναλωτής δηλώνει ότι γνωρίζει ότι όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, καθώς και τυχόν διακριτικά σήματα, ονόματα, εικόνες, φωτογραφίες, γραπτό κείμενο ή γραφικά που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα ή σε σχέση με τα προϊόντα, είναι και παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία του Ιδιοκτήτη, Benetton Retail, και/ή των δικαιοδόχων αυτού. Από την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή/και την αγορά των Προϊόντων δεν απορρέει κανένα δικαίωμα επί αυτών υπέρ του Καταναλωτή.

11.2. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, καθώς και η μεταφορά του, με ηλεκτρονικό ή συμβατικό τρόπο, η τροποποίηση και/ή η χρήση για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Ιδιοκτήτη.

12. Δεδομένα του Καταναλωτή και προστασία του απορρήτου

12.1. Για την εγγραφή, την διαβίβαση της παραγγελίας και, στη συνέχεια, την κατάρτιση της παρούσας σύμβασης ζητούνται, μέσω της Ιστοσελίδας, κάποια προσωπικά δεδομένα του Καταναλωτή. Ο Καταναλωτής έχει υπόψη ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τον Πωλητή, με την ιδιότητα τού υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα και με την επιφύλαξη των κανόνων που προβλέπει το ιταλικό Ν.Δ. 196/2003 και π.τ.κ.π. (Κώδικας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), για να εκτελεστούν οι παραγγελίες μέσω της Ιστοσελίδας και, με τη συγκατάθεσή του, για ενδεχόμενες περαιτέρω δραστηριότητες, όπως αυτές αναφέρονται στη σχετική δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου που παρέχεται στον καταναλωτή, μέσω της Ιστοσελίδας, κατά την εγγραφή του.

12.2. Ο Καταναλωτής δηλώνει και εγγυάται ότι τα δεδομένα που παρέχει στον Πωλητή κατά τις διαδικασίες εγγραφής και αγοράς είναι σωστά και αληθή.

12.3. Ο καταναλωτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να ενημερώνει ή/και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρείχε στον Πωλητή μέσω της ειδικής ενότητας της Ιστοσελίδας με τον τίτλο «Ο Λογαριασμός μου», που είναι προσβάσιμη μετά από έλεγχο ταυτότητας.

12.4. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Καταναλωτή, συμβουλευτείτε την ενότητα Πολιτική Απορρήτου καθώς και τους Γενικούς Όρους Χρήσης.

13. Ασφάλεια

13.1. Αν και ο Πωλητής έχει λάβει μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από ενδεχόμενη απώλεια, παραποίηση, χειραγώγηση και ανάρμοστη χρήση από τρίτους, εξαιτίας των χαρακτηριστικών και των τεχνικών περιορισμών που αφορούν την προστασία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω του διαδικτύου, ο Πωλητής δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες ή τα στοιχεία που εμφανίζονται από τον Καταναλωτή στην Ιστοσελίδα, ακόμα και μετά την είσοδο (login) του Καταναλωτή, δεν είναι προσβάσιμα ή εμφανίσιμα από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

13.2. Ο Πωλητής, όσον αφορά τα στοιχεία για τις πληρωμές με πιστωτική κάρτα, βασίζεται στις υπηρεσίες της εταιρείας  Global Collect Service BV, η οποία διαθέτει τεχνολογικά συστήματα ικανά να εξασφαλίσουν τα υψηλότερα επίπεδα αξιοπιστίας, ασφάλειας και εμπιστευτικότητας στη μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου.

14. Ανώτερη βία

14.1. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αθέτησης των υποχρεώσεών του, οι οποίες απορρέουν από οποιαδήποτε σύμβαση συνήψε σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης, αν αυτή η αθέτηση οφείλεται σε απρόβλεπτα συμβάντα ή/και φυσικά φαινόμενα πέρα από τον εύλογο έλεγχό του, όπως, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, καταστροφικά φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμοι, λαϊκές αναταραχές, διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας, γενική απεργία δημόσιων και/ή ιδιωτικών υπαλλήλων, απεργία ή/και κυκλοφοριακοί περιορισμοί που αφορούν τους μεταφορείς και τις αεροπορικές συνδέσεις.

 

15. Εφαρμοστέο δίκαιο και Αρμόδιο δικαστήριο

15.1. Κάθε σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ του Πωλητή και των Καταναλωτών, σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης, θα διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ιταλικούς νόμους. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή θα γίνεται με την επιφύλαξη τυχόν δικαιωμάτων που παρέχονται στους Καταναλωτές από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου που ισχύουν στο Κράτος αυτών.

15.2. Ως εναλλακτική λύση για την επίλυση της παραπάνω διαφοράς κατά το παραπάνω άρθ. 14.2 , ο Καταναλωτής δικαιούται επίσης την πρόσβαση στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών(Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα ΗΕΔ) για την επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ του Πωλητή και του Καταναλωτή. Η Ευρωπαϊκή  Πλατφόρμα ΗΕΔ αναπτύσσεται και διαχειρίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέσω της οδηγίας αρ. 2013/11/ΕΕ και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013, για την παροχή εξώδικων λύσεων που είναι ανεξάρτητες, αμερόληπτες, διαφανείς, απλές, αποτελεσματικές, γρήγορες και χαμηλού κόστους επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών που προκύπτουν από τις πωλήσεις σε απευθείας σύνδεση ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ ενός καταναλωτή που κατοικεί στην ΕΕ και ενός επαγγελματία που διαμένει στην ΕΕ, μέσω της παρέμβασης φορέα ΕΕΔ (Εναλλακτική Επίλυση διαφορών) που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές, όπως φαίνεται στον κατάλογο που παρέχεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα ΗΕΔ, ή για την υποβολή καταγγελία και έναρξη εναλλακτικών διαδικασιών τερματισμού που αφορούν τις διαφορές σχετικά με την σύμβαση, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/odr. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πωλητή που θα πρέπει να αναφερθεί στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα ΗΕΔ  έχει ως εξής: customercare@benetton.com

15.3. Για οποιαδήποτε διαφορά αποκλειστικά αρμόδιο θα είναι το Δικαστήριο του Μιλάνου, εκτός από περιπτώσεις όπου η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται λόγω κανόνων αναγκαστικού δικαίου που ισχύουν στη χώρα διαμονής του Καταναλωτή.

16. Εκχώρηση

Οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να εκχωρήσουν ή, με άλλον τρόπο, να μεταβιβάσουν σε τρίτους οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του άλλου συμβαλλόμενου.

17. Ισχύς των όρων

17.1. Οι επικεφαλίδες των όρων που χρησιμοποιήθηκαν στο παρόν είναι απλώς ενδεικτικές και δεν επηρεάζουν καθόλου, επί της ουσίας, την αναγνώριση του περιεχομένου και την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης.

17.2. Οι παρόντες γενικοί όροι πώλησης δεν θίγουν τα δικαιώματα που παρέχει η ιταλική νομοθεσία στον Καταναλωτή.

17.3. Σε περίπτωση που κάποιος από του όρους του παρόντος (ή μέρος κάποιου όρου) θεωρηθεί άκυρος, επειδή συγκρούεται ή είναι αντίθετος προς κάποια διάταξη του νόμου, όλοι οι άλλοι όροι της παρούσας σύμβασης (ή τα μέρη του εν λόγω όρου) παραμένουν έγκυροι και ισχύοντες.

18. Τελικές διατάξεις

Ο Καταναλωτής δηλώνει ότι αναγκάστηκε να προσχωρήσει στην παρούσα σύμβαση από προηγούμενες προφορικές δηλώσεις.