ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ

Κώδικας
συμπεριφοράς

Μια μεγάλη εταιρεία όπως η BenettonGroup συνεργάζεται με εκατοντάδες προμηθευτές σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι επιλέγονται όχι μόνο βάσει κριτηρίων ποιότητας και ανταγωνιστικότητας, αλλά και σεβασμού των κοινωνικών, ηθικών και περιβαλλοντικών αρχών. Στην πραγματικότητα, κάθε προμηθευτής της Benetton πρέπει να συμμορφώνεται με τον Κώδικα Συμπεριφοράς μας,που βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην προστασία του περιβάλλοντος, και να υποβάλλεται σε περιοδικούς και αιφνιδιαστικούς ελέγχους από διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες εξωτερικού ελέγχου.