Γενικές προϋποθέσεις πώλησης μέσω διαδικτύου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παρούσες γενικές προϋποθέσεις πώλησης (εφεξής «ΓΠΠ») ρυθμίζουν την αγορά των προϊόντων ένδυσης και αξεσουάρ που φέρουν την εμπορική επωνυμία «UnitedColorsofBenetton» και «UndercolorsofBenetton» (τα «Προϊόντα»), η οποία πραγματοποιείται από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο υπό την ιδιότητα του καταναλωτή (ο «Πελάτης») - δηλαδή φυσικό πρόσωπο που συνάπτει σύμβαση αγοράς (εφεξής καλούμενη "Σύμβαση") προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της καθημερινότητας σε αντιδιαστολή με την επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα (σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ, Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι, του Κώδικα Κατανάλωσης, Ν.Δ. Αρ. 206/2005) - στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου benetton.com (εφεξής καλούμενος "Ιστοσελίδα").

Ο πωλητής, όπως ορίζεται παρακάτω, διατηρεί το δικαίωμα να μην επεξεργαστεί παραγγελίες από υποκείμενα που δεν εμπίπτουν στον νομικό ορισμό του "καταναλωτή". Σε κάθε περίπτωση, εάν ο αγοραστής δεν πληροί τα κριτήρια ως καταναλωτής, η Σύμβαση θα διέπεται από το ιταλικό δίκαιο, με εξαίρεση τη Σύμβαση της Βιέννης του 1980 για τη διεθνή πώληση αγαθών.

Ο Πελάτης λαμβάνει γνώση ότι:
- η Ιστοσελίδα ανήκει στην Benetton Group S.r.l. με μοναδικό μέτοχο, με έδρα τη Via Villa Minelli 1 - Ponzano Veneto (TV) - Ιταλία, πλήρως καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 200.000.000,00 Ευρώ, ΑΦΜ 03490770264, Φ.Κ. / Μητρώο Εταιρείας Treviso-Belluno αρ. 03490770264, Ρ.Ε.Α. n. 276862.

- ο πωλητής των Προϊόντων, ο οποίος είναι συμβαλλόμενο μέρος με τον Πελάτη σύμφωνα με τις παρούσες ΓΚΠ, είναι η BENETTON GROUP S.R.L. με μοναδικό μέτοχο, με έδρα στο Ponzano Veneto (TV), Via Villa Minelli n. 1, πλήρως καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 200.000.000,00 Ευρώ, Φ.Κ / Μ.Ε. του Treviso-Belluno n. 03490770264, (εφεξής καλούμενος ως "ο" Πωλητής").

- Οι παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο από άτομα που είναι ενήλικα και ικανά για δικαιοπραξία.

- Η γλώσσα στην οποία συντάσσεται η Σύμβαση είναι η ιταλική. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ των εκδοχών των Γενικών Προϋποθέσεων που έχουν αποδοθεί σε γλώσσα διαφορετική από την ιταλική, τότε υπερισχύει η έννοια και η ερμηνεία των γενικών Προϋποθέσεων στην ιταλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με τις ΓΠΠ, ο Πωλητήςπωλεί στον Πελάτη, ο οποίος αγοράζει εξ αποστάσεως, τα Προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στην ιστοσελίδα benetton.com (η «Ιστοσελίδα»).

Η σύμβαση συνάπτεται αποκλειστικά με τη χρήση του διαδικτύου, μέσω της πρόσβασης του Πελάτη στην Ιστοσελίδα, με την αποστολή μιας παραγγελίας αγοράς σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την ίδια την ιστοσελίδα και την αποδοχή της εκ μέρους του Πωλητή. Η αγορά ρυθμίζεται από τις παρούσες ΓΠΠ που, ο ίδιος ο Πελάτης, υποχρεούται να αποδεχθεί πλήρως και χωρίς καμιά επιφύλαξη. Για το σκοπό αυτό, ο Πελάτης, προτού προχωρήσει στη σύναψη της παραγγελίας, υποχρεούται να λάβει γνώση των παρουσών ΓΠΠ και των προσυμβατικών πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα.

Η εντολή αγοράς που αποστέλλεται από τον Πελάτη μέσω της Ιστοσελίδας έχει την αξία μιας συμβατικής πρότασης αγοράς, δεσμευτική μόνο για τον Πελάτη. Στην πραγματικότητα, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί προτάσεις εντολής αγοράς που δεν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις φερεγγυότητας, που είναι ελλιπείς ή εσφαλμένες και σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των προϊόντων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Πωλητής θα ειδοποιήσει τον Πελάτη για τη μη αποδοχή της παραγγελίας.
Σε άλλες περιπτώσεις, η σύμβαση πώλησης συνάπτεται με την αποστολή από τον Πωλητή των προϊόντων στον Πελάτη. Ο Πελάτης θα λάβει ένα email επιβεβαίωσης παραγγελίας. Το email επιβεβαίωσης περιέχει τα δεδομένα του Πελάτη, τον αριθμό παραγγελίας, την τιμή των αγαθών που αγοράστηκαν, τα έξοδα αποστολής και τη διεύθυνση παράδοσης στην οποία θα αποσταλούν τα εμπορεύματα. Ο Πελάτης αναλαμβάνει να επαληθεύσει την ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται σε αυτό και να ενημερώσει αμέσως τον Πωλητή για τυχόν διορθώσεις.

Ανά πάσα στιγμή και πριν ολοκληρωθεί η αγορά με την αποστολή, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία χωρίς καμία επιβάρυνση.

Στο email επιβεβαίωσης της παραγγελίας, ο Πελάτης θα λάβει επίσης τον σύνδεσμο για να κατεβάσει και να αρχειοθετήσει ένα αντίγραφο αυτών των ΓΠΠ, όπως απαιτείται από το αρθ. 51 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος 206/2005, που τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 21/2014.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΑΡΘΡΟ 49 ΤΟΥ Ν.Δ. 206/2005

Ο Πελάτης, πριν από τη σύναψη της Σύμβασης, λαμβάνει γνώση των χαρακτηριστικών των αγαθών που απεικονίζονται στις μεμονωμένες καρτέλες του προϊόντος τη στιγμή της επιλογής τους από τον Πελάτη. Πριν από τη σύναψη της Σύμβασης και πριν από την αποστολή της παραγγελίας, ο Πελάτης πληροφορείται σχετικά με:

1. την ταυτοποίηση του Πωλητή·

2. τη συνολική τιμή των προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των φόρων, με λεπτομερή αναφορά των εξόδων αποστολής και κάθε άλλου κόστους·

3. τους τρόπους πληρωμής·

4. την προθεσμία μέσα στην οποία οΠωλητής υποχρεούται να παραδώσει το εμπόρευμα·

5. τις προϋποθέσεις, τις προθεσμίες και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης (άρθρο 6 των παρουσών προϋποθέσεων), καθώς και το υπόδειγμα φόρμας υπαναχώρησης που παρατίθεται στο παράρτημα Ι, μέρος Β του Ν.Δ. 21/2014·

6. την ύπαρξη νομικής εγγύησης συμμόρφωσης για τα αγορασθέντα αγαθά·

7. τις προϋποθέσεις εξυπηρέτησης μετά την πώληση και τις προβλεπόμενες εμπορικές εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων που αναφέρεται στην ιστοσελίδα αφορά την πραγματική διαθεσιμότητα τη στιγμή κατά την οποία ο Πελάτης εκτελεί την παραγγελία. Η εν λόγω διαθεσιμότητα θα πρέπει ωστόσο να θεωρείται ενδεικτική, διότι τα Προϊόντα, λόγω της ταυτόχρονης παρουσίας στην Ιστοσελίδα περισσότερων χρηστών, ενδέχεται να πωληθούν σε άλλους πελάτες προτού πραγματοποιηθεί η επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Στην περίπτωση που τα προϊόντα της παραγγελίας δεν είναι διαθέσιμα για λόγους ανεξάρτητους από τη βούληση τουΠωλητή, η παραγγελία θα τροποποιηθεί αυτόματα διαγράφοντας το μη διαθέσιμο προϊόν και ο Πελάτης θα λάβει την προσαρμοσμένη χρέωση ή, σε περίπτωση που χρησιμοποιεί προπληρωμένα συστήματα, θα επικοινωνήσουμε μαζί του για να υποδείξουμε τα τραπεζικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επιστροφή χρημάτων του μη διαθέσιμου προϊόντος.

Ο Πελάτης που εισέρχεται σε τοπική Ιστοσελίδα θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα Προϊόντα που είναι διαθέσιμα και προς πώληση στη συγκεκριμένη Χώρα αναφοράς της Ιστοσελίδας. Τα αγορασθέντα προϊόντα θα μπορούν να παραδίδονται αποκλειστικά στο έδαφος της Χώρας της τοπικής Ιστοσελίδας.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΤΙΜΕΣ

Όλες οι τιμές πώλησης των προϊόντων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα αναγράφονται στο τοπικό νόμισμα και συμπεριλαμβάνουν όλους τους φόρους που επιβαρύνουν τον καταναλωτή.

Τα έξοδα αποστολής δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των Προϊόντων, αλλά παρατίθενται και υπολογίζονται τη στιγμή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αγοράς και πριν από την εκτέλεση της πληρωμής.

Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά την αγορά τα διαφημιστικά κουπόνια που προσφέρει ο Πωλητής στα πλαίσια διαφημιστικήςκαμπάνιας. Τα εν λόγω κουπόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά με τον τρόπο που αναγράφεται πάνω στα ίδια τα κουπόνια και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναδρομικά και/ή να μεταβιβαστούν σε τρίτους. Δεν είναι δυνατή η αθροιστική χρήση περισσότερων διαφημιστικών κουπονιών για την ίδια παραγγελία. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και λόγω υπαναχώρησης ή επιστροφής από τον Πελάτη, η συνολική αξία της παραγγελίας τυχαίνει να είναι μικρότερη από την αξία του κουπονιού, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει την αρχική τιμή του εμπορεύματος το οποίο παραμένει στην κατοχή του Πελάτη.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

5.1 Τρόποιπληρωμής

Ο Πωλητής δέχεται διάφορους τρόπους πληρωμής, όπως για παράδειγμα πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα, PayPal.

Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και με PayPal, η πραγματική χρέωση του ποσού της παραγγελίας θα γίνεται αποκλειστικά τη στιγμή κατά την οποία η παραγγελία θα έχει ολοκληρωθεί και θα είναι έτοιμη προς αποστολή.

Οι επικοινωνίες σχετικά με την πληρωμή και τα δεδομένα που κοινοποιούνται από τον Πελάτη κατά τη στιγμή της πληρωμής, πραγματοποιούνται σε ειδικές προστατευμένες γραμμές. Η ασφάλεια πληρωμής με Πιστωτική Κάρτα είναι εγγυημένη μέσω του κρυπτογραφημένου πρωτοκόλλου μετάδοσης δεδομένων TLS (TransportLayerSecurity).

Οι πληρωμές μπορούν επίσης να γίνουν μέσω της χρήσης διαφημιστικών κουπονιών. Συγκεκριμένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

- VOUCHER ΑΞΙΑΣ (απόλυτο ποσό): Τα voucher αξίας είναι εξατομικευμένοι κωδικοί που σου επιτρέπουν να επωφεληθείς από μια έκπτωση αξίας για αγορές που πραγματοποιούνται στον ιστότοπο. Στο καλάθι, ο κωδικός κουπονιού πρέπει να εισαχθεί στο πεδίο "Συμπλήρωσε τον κωδικό προσφοράς ή τον αριθμό της Family Card" και κάνε κλικ στο βέλος για να το εφαρμόσεις στην παραγγελία.
Διευκρινίζεται ότι το Voucher αξίας:
- Εφαρμόζεται για ολόκληρη την παραγγελία. - Δεν ισχύει για την αγορά προϊόντων σε έκπτωση ή που υπόκεινται σε άλλες προσφορές.
- Για τεχνικούς λόγους, το voucher αξίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε παραγγελίες των οποίων η αξία υπερβαίνει την αξία του ίδιου του κουπονιού κατά τουλάχιστον 1 ευρώ.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια μόνο χρήση.
- Δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλα κουπόνια.
- Δεν μπορεί να μετατραπεί στο ίδιο χρηματικό ποσό.
- Σε περίπτωση ολικής ή μερικής επιστροφής της παραγγελίας, δεν θα εκδοθεί νέο κουπόνι για την αρχική ή μερική αξία.
- Δεν έχει ημερομηνία λήξης.
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Οι κωδικοί έκπτωσης είναι εξατομικευμένοι κωδικοί που επιτρέπουν το όφελος από ένα ποσοστό έκπτωσης σε αγορές που πραγματοποιούνται στην Ιστοσελίδα. Συμπληρώνεται στο πεδίο "Συμπλήρωσε τον κωδικό προσφοράς (προαιρετικό) ή αριθμό FamilyCard" στο καλάθι και γίνεται κλικ στο βέλος για να εφαρμοστεί στην παραγγελία. Ο κωδικός προσφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά και δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλους κωδικούς προσφοράς. Σε περίπτωση που η επιστροφή είναι μερική, δεδομένου ότι η αξία της έκπτωσης κατανέμεται με μεταβλητό τρόπο στα επιμέρους είδη, η επιστροφή χρημάτων θα είναι ίση με το άθροισμα της προεξοφλημένης αξίας των ειδών.

Από την άλλη πλευρά, τα GiftCards (ακόμη και αυτές που αγοράζονται στο διαδίκτυο, προμηθεύονται από τρίτους ή αγοράζονται σε φυσικά καταστήματα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο και αποκλειστικά σε φυσικά καταστήματα.

Οι παραγγελίες για εξατομικευμένα είδη μπορούν να πληρωθούν μόνο με Paypal και Πιστωτική κάρτα.

- ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ LOYALTY: είναι vouchers που επιτρέπουν, ως μέρος των ανταμοιβών του προγράμματος Family Card, να επωφεληθείς από μια έκπτωση αξίας για αγορές που πραγματοποιούνται στον ιστότοπο ή, εναλλακτικά, σε συμμετέχοντα καταστήματα United Colors of Benetton και Undercolors of Benetton. Στο καλάθι, όπου είναι διαθέσιμο το εκπτωτικό κουπόνι επιβράβευσης, εμφανίζεται η εντολή "Επίλεξε ένα κουπόνι για να το εφαρμόσεις στην παραγγελία". Επίλεξε το αντίστοιχο εκπτωτικό κουπόνι και κάνε κλικ στο βελάκι για να το εφαρμόσεις στην παραγγελία.
Διευκρινίζεται ότι το Κουπόνι Έκπτωσης loyalty:
- δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά προϊόντων σε έκπτωση ή που υπόκεινται σε άλλες προσφορές.
- μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια μόνο χρήση.
- δεν διαιρείται.
- δεν είναι μετατρέψιμο σε μετρητά.
- δεν δίνει το δικαίωμα ρέστων.
- μπορεί να συνδυαστεί στην ίδια απόδειξη με άλλα Standard Κουπόνια Έκπτωσης.
- δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές Family Card.
- έχει λήξη 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης.

Εάν ένας χρήστης πραγματοποιήσει μια αγορά χρησιμοποιώντας ένα Κουπόνι Έκπτωσης loyalty και στη συνέχεια κάνει μια επιστροφή, η επιστροφή χρημάτων θα γίνει για την καθαρή αξία έκπτωσης και το voucher δεν μπορεί να εκχωρηθεί εκ νέου (κατά συνέπεια θα καταναλωθεί).

5.2 Παράδοση

Μετά την αποστολή των αγαθών, ο Πελάτης θα λάβει ένα email επιβεβαίωσης αποστολής στο οποίο θα βρει έναν σύνδεσμο στον οποίο θα κάνει κλικ και θα παρακολουθήσει την παράδοση που πραγματοποιείται μεταξύ 9.00 και 18.00, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Ο Πελάτης έχει το καθήκον να εξετάσει το πακέτο κατά την παράδοση και εάν διαπιστώσει ότι το πακέτο έχει παραβιαστεί ή υποστεί ζημιά, είναι υποχρεωμένος να δεχτεί με επιφύλαξη (ή να αρνηθεί το πακέτο) και να φωτογραφίσει το πακέτο και το περιεχόμενό του. Ο Πελάτης που αποδέχεται το πακέτο με αποθεματικό πρέπει να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών του Πωλητή εντός 24 ωρών από την παράδοση, καθορίζοντας τον αριθμό παραγγελίας και να επισυνάψει φωτογραφίες του κατεστραμμένου πακέτου.
Ο Πελάτης που παραπονιέται για τη ζημιά στο δέμα ή/και στα αγαθά ή βρίσκει κάποια αντικείμενα να λείπουν, πρέπει να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών του Πωλητή εντός 24 ωρών από την παράδοση και να διατηρήσει τη συσκευασία αποστολής για να επιτρέψει την επαλήθευση των παραπόνων.
Η μη συμμόρφωση με τους παραπάνω όρους θα καταστήσει αδύνατο για τον Πωλητή να αναγνωρίσει το παράπονο και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορεί να εγγυηθεί στον Πελάτη την οφειλόμενη αποζημίωση.

Σε περίπτωση μη παράδοσης του πακέτου (εξαιρουμένης της παράδοσης με λειτουργία "Driver Release"), ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών του Πωλητή εντός 24 ωρών από την ημερομηνία παράδοσης που αναφέρεται στο email που έλαβε.
Σε περίπτωση επιλογής της επιλογής “Driver release”, η μη παράδοση του πακέτου είναι ευθύνη του Πελάτη.

Το ταχυδρομείο δεν μπορεί να αποστείλει σε: Dafni Agio Oros, Karyes Agio Oros.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθ. 52 του Νομοθετικού Διατάγματος 06/09/2005 - Ν. 206, ο Πελάτης έχει 14 ημέρες από την παραλαβή των εμπορευμάτων για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης. Επιτρέπεται μόνο μία επιστροφή ανά παραγγελία.

Για να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, ο Πελάτης πρέπει να το κοινοποιήσει συμπληρώνοντας τη φόρμα της Επιστροφής που είναι διαθέσιμη online στην ενότητα ""Επιστροφές"". Η παράδοση στον courier πρέπει να γίνει εντός 14 ημερών από την ολοκλήρωση του online αιτήματος επιστροφής.

Τα προς επιστροφή προϊόντα πρέπει να αποστέλλονται από την ίδια χώρα στην οποία παραγγέλθηκαν και παραλήφθηκαν.

Το πακέτο που παραλαμβάνεται περιέχει πάντα οδηγίες σε έντυπη μορφή για να ζητηθεί η Επιστροφή.

Το εμπόρευμα πρέπει να επιστραφεί άθικτο, τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί, φορεθεί ή πλυθεί, πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία, πλήρη σε όλα τα μέρη τους (συμπεριλαμβανομένης της ετικέτας τιμής και των καρτελακίων αναλλοίωτα και προσαρτημένα στο προϊόν, υλικό συσκευασίας και οποιοδήποτε έγγραφο και βοηθητικά αξεσουάρ).

Ο πελάτης γνωρίζει και αποδέχεται ότι τα αιτήματα επιστροφής πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται παρακάτω.
1.Ο πελάτης υποχρεούται να ολοκληρώσει το αίτημα επιστροφής στον παρακάτω σύνδεσμο (order-return) εντός 14 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας όπου πρέπει να επιλέξει τα προς επιστροφή είδη και τον σχετικό λόγο για επιστροφή. Αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στο αίτημα επιστροφής δεν θα γίνουν δεκτά ούτε θα επιστραφούν τα χρήματα.
2. Αφού συμπληρωθεί η φόρμα, ο πελάτης πρέπει να εκτυπώσει την ετικέτα και να την κολλήσει στο πακέτο που θα παραδοθεί στον ταχυμεταφορέα. Ο πελάτης παραμένει ελεύθερος να στείλει την επιστροφή χωρίς να χρησιμοποιήσει την προπληρωμένη ετικέτα του Πωλητή ή/και με courier διαφορετικό από αυτόν που υποδεικνύεται. Σε αυτήν την περίπτωση:
- Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη.
- ο Πωλητής σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνος για ζημιά ή κλοπή του πακέτου και δεν θα εκδώσει καμία επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που συμβούν τέτοια γεγονότα.

Είναι υποχρέωση του Πελάτη να ακολουθήσει σωστά τις οδηγίες που περιέχονται στη συσκευασία με την οποία παρέλαβε τα εμπορεύματα και αναγράφονται στον Ιστότοπο (στην παρακάτω σελίδα Δωρεάν Επιστροφή) για την επιστροφή. Εάν το δέμα παραδοθεί σε κέντρο παραλαβής, ο Πελάτης θα πρέπει να παράσχει τον αριθμό τηλεφώνου του, ο οποίος είναι απαραίτητος ως απόδειξη παράδοσης και για την παρακολούθηση του πακέτου του.

Εάν το προϊόν παρουσιάζει σημάδια χρήσης ή εάν έχει χρησιμοποιηθεί ή αλλοιωθεί από την αρχική του κατάσταση με οποιονδήποτε τρόπο, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την επιστροφή. Πιο συγκεκριμένα, εάν η επιστροφή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή επειδή δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει να λάβει πίσω τα προϊόντα με δικά του έξοδα. Σε περίπτωση που ο Πελάτης αρνηθεί αυτή την αποστολή, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να διατηρήσει τα προϊόντα και το ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή αγοράς τους.

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη μείωση της αξίας των αγαθών που προκύπτει από χειρισμούς διαφορετικούς από αυτόν που είναι απολύτως απαραίτητος για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Επομένως, εάν τα επιστρεφόμενα Προϊόντα είναι κατεστραμμένα (για παράδειγμα με σημάδια φθοράς, γδαρσίματος, γρατσουνιές, αφαίρεση ετικετών, αφαίρεση μενταγιόν, παραμορφώσεις κ.λπ.), δεν είναι πλήρη με όλα τα στοιχεία και τα εξαρτήματά τους (συμπεριλαμβανομένων των ετικετών και των καρτελακίων αναλλοίωτα και προσαρτημένα στο προϊόν), δεν συνοδεύονται από τις συνημμένες οδηγίες/σημειώσεις/εγχειρίδια, την αρχική συσκευασία και το πιστοποιητικό εγγύησης, όπου υπάρχει, ο Πελάτης θα ευθύνεται για τη μείωση της αξίας των εμπορευμάτων και θα δικαιούται επιστροφή χρημάτων το ποσό ίσο με την υπολειμματική αξία του Προϊόντος. Ο Πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που τα Προϊόντα επιστράφηκαν κατά λάθος ή ξεχασμένα αντικείμενα σε συσκευασίες ή στα Επιστρεφόμενα Προϊόντα.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος επαλήθευσης της συμμόρφωσης με τα παραπάνω, ο Πωλητής θα επιστρέψει το ποσό των προϊόντων που υπόκεινται σε απόσυρση εντός μέγιστης περιόδου 14 εργάσιμων ημερών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της επιστροφής, η Εξυπηρέτηση Πελατών μπορεί να επικοινωνήσει με τον πελάτη για να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με αυτό. Ο πελάτης έχει 14 ημέρες για να απαντήσει στα αιτήματά μας. Μόλις λήξει αυτή η προθεσμία χωρίς καμία απάντηση από τον πελάτη, ο Πωλητής θα προχωρήσει στην απόρριψη του προϊόντος και δεν θα επιτρέπεται καμία επιστροφή χρημάτων.

Όπως απαιτείται από το άρθρ. 56 παράγραφος 3 του νομοθετικού διατάγματος 206/2005, που τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 21/2014, ο Πωλητής μπορεί να αναστείλει την επιστροφή χρημάτων μέχρι την παραλαβή των αγαθών ή έως ότου ο Πελάτης αποδείξει ότι έστειλε τα αγαθά πίσω στον Πωλητή.

Ο Πωλητής θα πραγματοποιήσει την επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που έχει επιλέξει ο Πελάτης κατά την αγορά.

Δεν γίνονται αλλαγές. Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να αλλάξει τα είδη που αγόρασε, πρέπει να προχωρήσει στην επιστροφή και να κάνει νέα παραγγελία.

Δεν θα γίνονται δεκτές επιστροφές εάν αποσταλούν μετά την επιτρεπόμενη ημερομηνία. Διαφορετικά το πακέτο θα αποσταλεί στον πελάτη με δικά του έξοδα.

Σε περίπτωση παραλαβής προϊόντος διαφορετικό από αυτό που έχει παραγγείλει, εάν ο πελάτης επιθυμεί να προχωρήσει στην επιστροφή, έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το αντικείμενο εντός των τυπικών χρόνων επιστροφής.

Τα εξατομικευμένα προϊόντα δεν μπορούν να επιστραφούν ή να αντικατασταθούν, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την εγγύηση του προϊόντος.

Σημειώνεται ότι οι επιστροφές που γίνονται ηλεκτρονικά συνεπάγονται την επιστροφή του αντίστοιχου ποσού, ενώ οι επιστροφές που γίνονται σε καταστήματα (εάν υπάρχουν στη χώρα σου) συνεπάγονται, κατά την κρίση του καταστήματος, είτε αντικατάσταση με αγαθά ίσης αξίας είτε την έκδοση κουπονιού ίσης αξίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο κατάστημα αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαδικτυακά.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΝΟΜΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

Κατά την έννοια και τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 44/99 / ΕΚ και του Ιταλικού Νομοθετικού Διατάγματος αριθ. 206/2005 (Κωδικός Καταναλωτή), ο Πωλητής εγγυάται στον Πελάτη ότι τα Προϊόντα είναι απαλλαγμένα από σχεδιαστικά και υλικά ελαττώματα και συμμορφώνονται με τις περιγραφές που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα για περίοδο 2 (δύο) ετών από την ημερομηνία παράδοσης των Προϊόντων στον Πελάτης. Εκτός εάν αποδειχθεί το αντίθετο, θεωρείται ότι η έλλειψη συμμόρφωσης που επήλθε εντός 6 μηνών από την αγορά των αγαθών υπήρχε ήδη κατά την ημερομηνία αυτή.

Κατά την παραλαβή του εμπορεύματος, ο Πελάτης θα έχει την ευθύνη να εξετάσει τα Προϊόντα το συντομότερο δυνατό και, με ποινή ακυρότητας της παρούσας εγγύησης, να αναφέρει τυχόν ελαττώματα και μη συμμορφώσεις εντός και το αργότερο 2 (δύο) μηνών από την ανακάλυψη , αποστέλλοντας στην Εξυπηρέτηση Πελατών του Πωλητή, μέσω email, το κατάλληλο έντυπο που συμπληρώθηκε σωστά, με ακριβή ένδειξη του ελαττώματος και / ή μη συμμόρφωσης που βρέθηκε, καθώς και τη σχετική τεκμηρίωση που αναφέρεται στην ίδια τη φόρμα επιστροφής (τουλάχιστον μια φωτογραφία του Προϊόντος και επιβεβαίωση παραγγελίας που στάλθηκε από τον Πωλητή).

Μετά την παραλαβή της φόρμας και των σχετικών εγγράφων, ο Πωλητής θα αξιολογήσει τα ελαττώματα και τις μη συμμορφώσεις που αναφέρονται από τον Πελάτη και, αφού πραγματοποιήσει τους ποιοτικούς ελέγχους που αποσκοπούν στην επαλήθευση της πραγματικής μη συμμόρφωσης του Προϊόντος, θα αποφασίσει, κατά την κρίση του, εάν θα εξουσιοδοτηθεί η επιστροφή των Προϊόντων παρέχοντας στον Πελάτη απάντηση μέσω e-mail στη διεύθυνση που παρέχεται από αυτόν κατά τη διαδικασία εγγραφής στην Ιστοσελίδα. Η εξουσιοδότηση επιστροφής των Προϊόντων δεν συνιστά σε καμία περίπτωση αναγνώριση ελαττωμάτων ή μη συμμόρφωσης, η ύπαρξη πρέπει να εξακριβωθεί στη συνέχεια κατά την επιστροφή. Εάν, μετά από αυτήν την επαλήθευση, τα Προϊόντα δεν καλύπτονται από εγγύηση, θα επιστρέφονται στη διαθεσιμότητα του Πελάτη. Εάν προκύψει η έλλειψη συμμόρφωσης, ο Πωλητής θα κρατήσει το ρούχο και θα επιστρέψει αντίτιμο στον Πελάτη επίσης μέσω ενός κουπονιού που μπορεί να δαπανηθεί μόνο στην Ιστοσελίδα.

Τα Προϊόντα για τα οποία ο Πωλητής εξουσιοδότησε την επιστροφή πρέπει να επιστραφούν από τον Πελάτη, μαζί με αντίγραφο της ειδοποίησης εξουσιοδότησης επιστροφής, εντός 30 (τριάντα) ημερών από την αναφορά του ελαττώματος ή της μη συμμόρφωσης, στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο Πωλητής.

Η εφαρμογή οποιασδήποτε εγγύησης αποκλείεται σε περίπτωση χρήσης ή πλύσης του Προϊόντος που δεν συμμορφώνεται με εκείνο του Προϊόντος και των οδηγιών / προειδοποιήσεων που παρέχονται ή αναφέρονται στην επεξηγηματική τεκμηρίωση αναφοράς, στις ετικέτες ή στα καρτελάκια.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο Πωλητής θα δέχεται μόνο παραγγελίες για παράδοση εντός της ιταλικής επικράτειας καθώς και στα Κράτη που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα. Τα προϊόντα θα παραδίδονται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση που δηλώνει ο Πελάτης τη στιγμή της παραγγελίας, το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον Πελάτη του απεσταλμένου ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης της παραγγελίας.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΥΘΥΝΕΣ

Ο Πωλητής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς την αδυναμία παροχής υπηρεσιών λόγω ανωτέρας βίας ή τυχαίου γεγονότος, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης δυσλειτουργίας και αδυναμίας ανταπόκρισης του διαδικτύου, στην περίπτωση που δεν καταφέρει να εκτελέσει την παραγγελία εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τις παρούσες ΓΠΠ.

Τόσο στην υποθετική άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης όσο και στην υποθετική άσκηση του δικαιώματος εγγύησης συμμόρφωσης, στην περίπτωση κατά την οποία το εμπόρευμα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τον Πωλητή διότι αυτό δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα που αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα 6 και 7, είναι υποχρέωση και ευθύνη του Πελάτη να ανακτήσει με δικά του έξοδα το εμπόρευμα που τίθεται εκ νέου στη διάθεσή του. Ο Πελάτης λαμβάνει γνώση και αποδέχεται άνευ όρων ότι ο Πωλητής, μετά από 30 ημέρες από την κοινοποίηση της παροχής στον Πελάτη, μπορεί να προχωρήσει στη διά νόμου απόσυρση του εμπορεύματος που δεν ανάκτησε ο Πελάτης.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα Προϊόντα πωλούνται με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην Ιστοσελίδα και σύμφωνα με τις ΓΠΠ που είναι δημοσιευμένες στην Ιστοσελίδα κατά τη στιγμή της αποστολής της παραγγελίας από τον Πελάτη, αποκλείοντας κάθε άλλο όρο ή προθεσμία.

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις παρούσες ΓΠΠ ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να προειδοποιεί τους χρήστες της Ιστοσελίδας. Οποιεσδήποτε αλλαγές που πραγματοποιούνται θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Ιστοσελίδα και θα εφαρμόζονται μόνο στις πωλήσεις που ολοκληρώνονται μετά την ημερομηνία αυτή.

Οι τιμές, τα Προϊόντα που πωλούνται στην Ιστοσελίδα και τα χαρακτηριστικά αυτών, ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Πριν από την αποστολή της παραγγελίας αγοράς ο Πελάτης καλείται να ελέγχει την τελική τιμή πώλησης.

Οι παρούσες ΓΠΠ απαρτίζονται από το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Εάν μία ή περισσότερες διατάξεις των παρουσών ΓΠΠ θεωρείται μη έγκυρη βάσει νόμου, κανονιστικών ρυθμίσεων ή κατόπιν αποφάσεως αρμόδιου δικαστηρίου, οι λοιπές διατάξεις θα εξακολουθούν να είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Οι παρούσες ΓΠΠ υπόκεινται στο ιταλικό δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή θα γίνεται με την επιφύλαξη τυχόν δικαιωμάτων που παρέχονται στους καταναλωτές από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου που ισχύουν στο Κράτος όπου ανήκουν αυτοί.

Για κάθε διαφορά που δε δύναται να διευθετηθεί φιλικά, τη μη αποκλειστική αρμοδιότητα θα έχει το Δικαστήριο του Treviso. Επίσης, υπό την ιδιότητα του Καταναλωτή, ο Πελάτης έχει επιπλέον τη δυνατότητα να προσφύγει στα δικαστήρια του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου διαμένει ή κατοικεί.

Ο Πελάτης μπορεί επίσης να προσφύγει προαιρετικά σε διαδικασίες διαμεσολάβησης σύμφωνα με το Ν.Δ. 28/2010, προκειμένου να λύσει ενδεχόμενες διαφορές που προκύπτουν από την ερμηνεία και εκτέλεση των παρουσών προϋποθέσεων πώλησης, μεταβαίνοντας στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://webgate.ec.europa.eu/odr.