Γενικές προϋποθέσεις πώλησης μέσω διαδικτύου

Γενικές διατάξεις


Οι παρούσες γενικές προϋποθέσεις πώλησης (εφεξής «ΓΠΠ») ρυθμίζουν την αγορά των προϊόντων ένδυσης και αξεσουάρ που φέρουν την εμπορική επωνυμία «United Colors of Benetton» και «Undercolors of Benetton» (τα «Προϊόντα»), η οποία πραγματοποιείται από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο υπό την ιδιότητα του καταναλωτή (ο «Πελάτης») - δηλαδή φυσικό πρόσωπο που συνάπτει σύμβαση αγοράς προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της καθημερινότητας σε αντιδιαστολή με την επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα (σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ, Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι, του Κώδικα Κατανάλωσης, Ν.Δ. Αρ. 206/2005) - στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου benetton.com.
Ο πωλητής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην τηρήσει παραγγελίες προερχόμενες από υποκείμενα που δεν εμπίπτουν στο νομικό ορισμό του «καταναλωτή». Σε κάθε περίπτωση, εάν ο αγοραστής δεν έχει την ιδιότητα του καταναλωτή, η σύμβαση αγοράς θα ρυθμίζεται από τον ιταλικό νόμο, με εξαίρεση της Σύμβασης της Βιέννης του 1980 σχετικά με τη διεθνή πώληση εμπορευμάτων.
Ο Πελάτης λαμβάνει γνώση ότι:

- η ιστοσελίδα benetton.com αποτελεί ιδιοκτησία της μονοπρόσωπης εταιρείας Benetton Group S.r.l., που εδρεύει στη Via Villa Minelli 1 - Ponzano Veneto (TV) – Italia, Εταιρικό Κεφάλαιο σε Ευρώ 200.000.000,00 ολοσχερώς καταβεβλημένο, Αρ. Φ.Π.Α. 03490770264, Α.Φ.Μ./Μητρώο Επιχειρήσεων του Treviso αρ. 03490770264, R.E.A. αρ. 276862·

- ο πωλητής των Προϊόντων, που αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος με τον Πελάτη σύμφωνα με τις παρούσες γενικές Προϋποθέσεις πώλησης (ΓΠΠ), είναι η μονοπρόσωπη εταιρεία

Benetton Servizi S.r.l.

, που εδρεύει στο Ponzano Veneto (TV), Via Villa Minelli 1, εταιρικό κεφάλαιο σε ευρώ 5.100.000,00 ολοσχερώς καταβεβλημένο, Α.Φ.Μ./Μητρώο Επιχειρήσεων του Treviso αρ. 03505490262, (εφεξής «Benetton»).

- Οι παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο από άτομα που είναι ενήλικα και ικανά για δικαιοπραξία.

-Η γλώσσα στην οποία συντάσσεται η Σύμβαση είναι η ιταλική. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ των εκδοχών των Γενικών Προϋποθέσεων που έχουν αποδοθεί σε γλώσσα διαφορετική από την ιταλική, τότε υπερισχύει η έννοια και η ερμηνεία των γενικών Προϋποθέσεων στην ιταλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο και σύναψη της σύμβασης


Με τις παρούσες γενικές προϋποθέσεις πώλησης, η Benetton πωλεί στον Πελάτη, ο οποίος αγοράζει εξ αποστάσεως, τα Προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στην ιστοσελίδα benetton.com (η «Ιστοσελίδα»).
Η σύμβαση συνάπτεται αποκλειστικά με τη χρήση του διαδικτύου, μέσω της πρόσβασης του Πελάτη στην ιστοσελίδα benetton.com, με την αποστολή μιας παραγγελίας αγοράς σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την ίδια την ιστοσελίδα και την αποδοχή της εκ μέρους της Benetton. Η παραγγελία αγοράς που διαβιβάζεται από τον Πελάτη μέσω της ιστοσελίδας ισοδυναμεί με αίτηση σύναψης σύμβασης και ρυθμίζεται από τις παρούσες γενικές προϋποθέσεις πώλησης που, ο ίδιος ο Πελάτης, υποχρεούται να αποδεχθεί πλήρως και χωρίς καμιά επιφύλαξη. Για το σκοπό αυτό, ο Πελάτης, προτού προχωρήσει στη σύναψη της παραγγελίας, υποχρεούται να λάβει γνώση των παρουσών ΓΠΠ και των προσυμβατικών πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα.
Η σύμβαση πώλησης ολοκληρώνεται με την αποστολή στον Πελάτη εκ μέρους της Benetton ενός ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Το ηλεκτρονικό μήνυμα περιέχει τα στοιχεία του Πελάτη, τον αριθμό παραγγελίας, την τιμή του αγορασθέντος εμπορεύματος, τα έξοδα αποστολής και τη διεύθυνση παράδοσης στην οποία θα αποσταλεί το εμπόρευμα.
Ο Πελάτης υποχρεούται να επαληθεύσει την ορθότητα των προσωπικών στοιχείων που περιέχονται σε αυτό και να ενημερώσει άμεσα τη Benetton σχετικά με ενδεχόμενες διορθώσεις.
Στο ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας, ο Πελάτης θα λάβει επίσης τον σύνδεσμο για να κατεβάσει και να αρχειοθετήσει ένα αντίγραφο των παρουσών γενικών προϋποθέσεων πώλησης, βάσει των όσων προβλέπονται από το άρθρο 51 εδάφιο 1 του Ν.Δ. 206/2005, που τροποποιήθηκε από το Ν.Δ. 21/2014.

ΑΡΘΡΟ 2 - Προσυμβατικές πληροφορίες για τον καταναλωτή - άρθρο 49 του Ν.Δ. 206/2005


Ο Πελάτης, πριν από τη σύναψη της σύμβασης αγοράς, λαμβάνει γνώση των χαρακτηριστικών των αγαθών που απεικονίζονται στις μεμονωμένες καρτέλες του προϊόντος τη στιγμή της επιλογής τους από τον ΠΕΛΑΤΗ. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης αγοράς και πριν από την αποστολή της παραγγελίας, ο Πελάτης πληροφορείται σχετικά με: 

- την ταυτοποίηση του πωλητή·

- τη συνολική τιμή των προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των φόρων, με λεπτομερή αναφορά των εξόδων αποστολής και κάθε άλλου κόστους·

- τους τρόπους πληρωμής· 

- την προθεσμία μέσα στην οποία η Benetton υποχρεούται να παραδώσει το εμπόρευμα· 

- τις προϋποθέσεις, τις προθεσμίες και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης (άρθρο 6 των παρουσών προϋποθέσεων), καθώς και το υπόδειγμα φόρμας υπαναχώρησης που παρατίθεται στο παράρτημα Ι, μέρος Β του Ν.Δ. 21/2014· 

-  την ύπαρξη νομικής εγγύησης συμμόρφωσης για τα αγορασθέντα αγαθά· 

- τις προϋποθέσεις εξυπηρέτησης μετά την πώληση και τις προβλεπόμενες εμπορικές εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 3 - Διαθεσιμότητα των προϊόντων


Η διαθεσιμότητα των προϊόντων που αναφέρεται στην ιστοσελίδα αφορά την πραγματική διαθεσιμότητα τη στιγμή κατά την οποία ο Πελάτης εκτελεί την παραγγελία. Η εν λόγω διαθεσιμότητα θα πρέπει ωστόσο να θεωρείται ενδεικτική, διότι τα Προϊόντα, λόγω της ταυτόχρονης παρουσίας στην Ιστοσελίδα περισσότερων χρηστών, ενδέχεται να πωληθούν σε άλλους Πελάτες προτού πραγματοποιηθεί η επιβεβαίωση της παραγγελίας.
Στην περίπτωση που τα προϊόντα της παραγγελίας δεν είναι διαθέσιμα για λόγους ανεξάρτητους από τη βούληση της Benetton, η παραγγελία θα τροποποιηθεί αυτόματα διαγράφοντας το μη διαθέσιμο προϊόν.
Ο Πελάτης που εισέρχεται σε τοπική Ιστοσελίδα θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα Προϊόντα που είναι διαθέσιμα και προς πώληση στη συγκεκριμένη χώρα αναφοράς της Ιστοσελίδας. Τα αγορασθέντα προϊόντα θα μπορούν να παραδίδονται αποκλειστικά στο έδαφος της χώρας της τοπικής Ιστοσελίδας.

ΑΡΘΡΟ 4 - Τιμές


Όλες οι τιμές πώλησης των προϊόντων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα αναγράφονται στο τοπικό νόμισμα και συμπεριλαμβάνουν όλους τους φόρους που επιβαρύνουν τον καταναλωτή.
Τα έξοδα αποστολής δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των Προϊόντων, αλλά παρατίθενται και υπολογίζονται τη στιγμή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αγοράς και πριν από την εκτέλεση της πληρωμής.
Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά την αγορά τα διαφημιστικά κουπόνια που προσφέρει η Benetton στα πλαίσια της διαφημιστικής της καμπάνιας. Τα εν λόγω κουπόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά με τον τρόπο που αναγράφεται πάνω στα ίδια τα κουπόνια και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναδρομικά και/ή να μεταβιβαστούν σε τρίτους. Δεν είναι δυνατή η αθροιστική χρήση περισσότερων διαφημιστικών κουπονιών για την ίδια παραγγελία. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και λόγω υπαναχώρησης ή επιστροφής από τον Πελάτη, η συνολική αξία της παραγγελίας τυχαίνει να είναι μικρότερη από την αξία του κουπονιού, η Benetton διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει την αρχική τιμή του εμπορεύματος το οποίο παραμένει στην κατοχή του Πελάτη. Τα διαφημιστικά κουπόνια δεν εξαργυρώνονται σε περίπτωση που ο αγοραστής αποφασίσει να επιστρέψει ολικώς ή μερικώς το εμπόρευμα.

ΑΡΘΡΟ 5 - Τρόποι πληρωμής


Η Benetton δέχεται διάφορους τρόπους πληρωμής μεταξύ των οποίων, πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα, PayPal, τραπεζική κατάθεση, αντικαταβολή.
Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και με PayPal, η πραγματική χρέωση του ποσού της παραγγελίας θα γίνεται αποκλειστικά τη στιγμή κατά την οποία η παραγγελία θα έχει ολοκληρωθεί και θα είναι έτοιμη προς αποστολή.
Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τη χρήση διαφημιστικών Κουπονιών.
Τα μηνύματα που αφορούν την πληρωμή και τα στοιχεία που παρέχει ο Πελάτης τη στιγμή της πληρωμής πραγματοποιούνται μέσω ειδικών προστατευμένων γραμμών. Η ασφάλεια της πληρωμής μέσω Πιστωτικής Κάρτας διασφαλίζεται μέσω του πρωτοκόλλου κρυπτογραφημένης μετάδοσης των στοιχείων TLS (Transport Layer Security).
Για κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται μέσω της Ιστοσελίδας, η Benetton εκδίδει, τη στιγμή της πληρωμής, μια απόδειξη λιανικής για το εμπόρευμα προς αποστολή. Το εν λόγω έγγραφο είναι διαθέσιμο και εκτυπώσιμο, ύστερα από τη διεκπεραίωση της παραγγελίας, στο πεδίο «παραγγελίες».

ΑΡΘΡΟ 6 - Δικαίωμα υπαναχώρησης


Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ο Πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά χωρίς την επιβολή χρηματικής ποινής και χωρίς υποχρέωση επισήμανσης της αιτίας υπαναχώρησης, εντός της προθεσμίας των 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων.
Ο Πελάτης που σκοπεύει να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει να το αναφέρει μέσω ρητής δήλωσης, η οποία μπορεί να διαβιβαστεί είτε με χρήση των μέσων που υποδηλώνονται στις οδηγίες επιστροφής, οι οποίες περιέχονται στο δέμα παραλαβής του εμπορεύματος, είτε μέσω της πρόσβασης στο πεδίο «παραγγελίες» της σελίδας «Προσωπικός λογαριασμός» στην ιστοσελίδα benetton.com, με τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού αιτήματος Επιστροφής, ή ακόμη και - αν πρόκειται για μη εγγεγραμμένο χρήστη - μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας Επιστροφής που διατίθεται online.
Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα αγαθά εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στον πωλητή τη θέλησή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.Δ. 206/2005.
Το εμπόρευμα θα πρέπει να επιστραφεί στη Benetton Servizi s.r.l. χρησιμοποιώντας την προπληρωμένη αυτοκόλλητη ετικέτα που ο Πελάτης μπορεί να βρει στο εσωτερικό του δέματος όπου υπήρχε το εμπόρευμα παραλαβής. Με τη χρήση αυτής της ετικέτας, τα άμεσα έξοδα επιστροφής των προϊόντων αναλαμβάνει η Benetton.
Εάν χάσεις την προπληρωμένη ετικέτα, επικοινώνησε με την εξυπηρέτηση πελατών για να λάβεις μια νέα.
Εάν ο πελάτης αποφασίσει να κάνει την επιστροφή ανεξάρτητα και με κούριερ διαφορετικό από αυτόν που υποδεικνύεται:
- τα έξοδα επιστροφής βαραίνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη.
- Η Benetton Servizi s.r.l. σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για φθορά ή κλοπή του πακέτου και δεν υποχρεούται να προχωρήσει με την επιστροφή των χρημάτων.

Αποτελεί καθήκον του Πελάτη η σωστή τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο δέμα του εμπορεύματος παραλαβής και που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα (στην εξής σελίδα Εύκολη και δωρεάν επιστροφή) αναφορικά με την επιστροφή.
Το εμπόρευμα θα πρέπει να επιστρέφεται ακέραιο, στην αρχική του συσκευασία, να περιλαμβάνει όλα του τα μέρη (συμπεριλαμβανομένης της ετικέτας τιμής, του υλικού περιτύλιξης, πιθανών εγγράφων και συμπληρωματικών αξεσουάρ) και να είναι πλήρες ως προς τα συνημμένα φορολογικά έγγραφα.
Με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβεβαίωσης της τήρησης των προαναφερθέντων, η Benetton θα αναλάβει την επιστροφή της αξίας των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο της υπαναχώρησης εντός της προθεσμίας των 14 ημερών το ανώτερο.
Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη μείωση της αξίας των αγαθών που μπορεί να προκύψει από χειρισμό διαφορετικό από εκείνον που θεωρείται άκρως απαραίτητος για τον καθορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Συνεπώς, σε περίπτωση που τα Προϊόντα επιστροφής αποδεικνύονται φθαρμένα (π.χ. σημάδια φθοράς, τριβής, γρατζουνιές, αφαίρεση ετικετών, αφαίρεση διακριτικών καρτελών, αλλοιώσεις, κ.λπ.), μη πλήρη με απουσία στοιχείων και αξεσουάρ (συμπεριλαμβανομένων των ετικετών και καρτελών που πρέπει να είναι αναλλοίωτες και προσαρτημένες στο προϊόν), και χωρίς να συνοδεύονται από τις συνημμένες οδηγίες/παρατηρήσεις/εγχειρίδια, από τις αρχικές συσκευασίες και τα περιτυλίγματα και από το πιστοποιητικό εγγύησης, όπου αυτό προβλέπεται, ο Πελάτης θα υφίσταται μείωση ως προς την οικονομική αξία του αγαθού, και θα δικαιούται επιστροφή που ισούται με την υπολειμματική αξία του Προϊόντος.
Σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 56 εδάφιο 3 του Ν.Δ. 206/2005, που τροποποιήθηκε από το Ν.Δ. 21/2014, η Benetton μπορεί να αναστείλει την αποζημίωση μέχρι την παραλαβή των αγαθών ή μέχρι την απόδειξη από την πλευρά του Πελάτη ότι ο ίδιος επέστρεψε τα αγαθά στον πωλητή.
Η Benetton θα προβεί σε αποζημίωση κάνοντας χρήση του ίδιου τρόπου πληρωμής που επέλεξε ο Πελάτης κατά την αγορά. Σε περίπτωση πληρωμής με μετρητά, και εφόσον ο Πελάτης σκοπεύει να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, τότε θα πρέπει να παρέχει στη Benetton, μέσω του πεδίου Επικοινωνία, τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού: IBAN, SWIFT και BIC, απαραίτητα για την εκτέλεση της αποζημίωσης.
Tα εξατομικευμένα προϊόντα δεν μπορούν να επιστραφούν ή να αντικατασταθούν, με εξαίρεση τα δικαιώματα που συνδέονται με την εγγύηση του προϊόντος.

ΑΡΘΡΟ 7 - Νομική εγγύηση συμμόρφωσης – Διαδικασία για τη χρήση της


Κατά την έννοια και τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 44/99/ΕΚ και του Ιταλικού Νομοθετικού Διατάγματος 206/2005 (Κώδικας κατανάλωσης), ο Πωλητής εγγυάται στον Καταναλωτή ότι τα Προϊόντα δεν θα παρουσιάζουν ελαττώματα σχεδιασμού και υλικών, και ότι τα χαρακτηριστικά τους θα συμμορφώνονται με τις περιγραφές που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα για περίοδο 2 (δύο) ετών από την ημερομηνία παράδοσης των Προϊόντων στον Πελάτη.
Κατά την παραλαβή του εμπορεύματος, ο Καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να εξετάσει τα Προϊόντα στο συντομότερο δυνατό χρόνο και, με ποινή ακυρότητας της παρούσας εγγύησης, να καταγγείλει τα ενδεχόμενα ελαττώματα και τις μη συμμορφώσεις, το αργότερο εντός 2 (δύο) μηνών από τον εντοπισμό, αποστέλλοντας στην Εξυπηρέτηση Πελατών της Benetton, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, την ειδική φόρμα ορθά συμπληρωμένη, με την ακριβή περιγραφή του ελαττώματος και/ή της μη συμμόρφωσης που εντόπισε, καθώς και τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στην ίδια τη φόρμα επιστροφής προϊόντων (τουλάχιστον μια φωτογραφία του Προϊόντος, την επιβεβαίωση της παραγγελίας που έστειλε ο Πωλητής και την απόδειξη λιανικής).
Μετά την παραλαβή της φόρμας και των σχετικών εγγράφων, η Benetton θα αξιολογήσει τα ελαττώματα και τις μη συμμορφώσεις που καταγγέλθηκαν από τον Καταναλωτή και, αφού διενεργηθούν οι ποιοτικοί έλεγχοι για την επαλήθευση της ορθότητας της μη συμμόρφωσης του Προϊόντος, θα αποφασίσει, κατά την απόλυτη κρίση της, αν θα  εγκρίνει την επιστροφή των Προϊόντων, αποστέλλοντας στον Καταναλωτή μια απάντηση, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, στη διεύθυνση που δήλωσε ο τελευταίος κατά τη διαδικασία εγγραφής του στην Ιστοσελίδα. Η έγκριση της επιστροφής των Προϊόντων δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αναγνώριση ελαττωμάτων ή μη συμμόρφωσης, κάτι που θα εξακριβωθεί μετά την επιστροφή. Σε περίπτωση που, μετά την εν λόγω εξακρίβωση, τα Προϊόντα αποδειχθούν ότι δεν καλύπτονται από την εγγύηση, θα τεθούν εκ νέου στη διάθεση του Πελάτη.
Τα Προϊόντα, των οποίων την επιστροφή έχει εγκρίνει ο Πωλητής, θα πρέπει να επιστρέφονται από τον Καταναλωτή, συνοδευόμενα από ένα αντίγραφο της κοινοποίησης που εξουσιοδοτεί την εν λόγω επιστροφή, εντός 30 (τριάντα) ημερών από την καταγγελία του ελαττώματος ή της μη συμμόρφωσης, στην ακόλουθη διεύθυνση: Benetton servizi srl c/o Confezioni Fiorella, via Rosselli, 3/10, Villorba TV 31020, Italia.
Ακυρώνεται η εφαρμογή οποιασδήποτε εγγύησης σε περίπτωση που η χρήση ή η πλύση του Προϊόντος δεν εκτελέστηκαν σε συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες/προειδοποιήσεις που παρέχονται ή που αναγράφονται στις εικόνες αναφοράς, στις καρτέλες ή στις ετικέτες.
Για να επωφεληθεί από την ισχύουσα εγγύηση, ο Πελάτης θα πρέπει να κρατήσει και να επιδείξει την απόδειξη λιανικής.

ΑΡΘΡΟ 8 - Τρόποι παράδοσης


Η Benetton θα δέχεται μόνο παραγγελίες για παράδοση εντός της ιταλικής επικράτειας καθώς και στα Κράτη που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα. Τα προϊόντα θα παραδίδονται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση που δηλώνει ο Πελάτης τη στιγμή της παραγγελίας, το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον Πελάτη του απεσταλμένου ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης της παραγγελίας.

ΑΡΘΡΟ 9 - Ευθύνες


Η Benetton δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς την αδυναμία παροχής υπηρεσιών λόγω ανωτέρας βίας ή τυχαίου γεγονότος, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης δυσλειτουργίας και αδυναμίας ανταπόκρισης του διαδικτύου, στην περίπτωση που δεν καταφέρει να εκτελέσει την παραγγελία εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τις παρούσες ΓΠΠ.
Τόσο στην υποθετική άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης όσο και στην υποθετική άσκηση του δικαιώματος εγγύησης συμμόρφωσης, στην περίπτωση κατά την οποία το εμπόρευμα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τον πωλητή διότι αυτό δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα που αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα 6 και 7, είναι υποχρέωση και ευθύνη του Πελάτη να ανακτήσει με δικά του έξοδα το εμπόρευμα που τίθεται εκ νέου στη διάθεσή του. Ο Πελάτης λαμβάνει γνώση και αποδέχεται άνευ όρων ότι η Benetton, αφού παρέλθουν 30 ημέρες από την αναγγελία διάθεσης του Προϊόντος στον Πελάτη, μπορεί να προχωρήσει στη διά νόμου απόσυρση του εμπορεύματος που δεν ανάκτησε ο Πελάτης.

 

ΑΡΘΡΟ 10 – Τελικοί όροι


Τα Προϊόντα πωλούνται με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην Ιστοσελίδα και σύμφωνα με τις ΓΠΠ που είναι δημοσιευμένες στην Ιστοσελίδα κατά τη στιγμή της αποστολής της παραγγελίας από τον Πελάτη, αποκλείοντας κάθε άλλο όρο ή προθεσμία.
Η Benetton διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις παρούσες γενικές προϋποθέσεις πώλησης ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προειδοποιεί τους χρήστες της Ιστοσελίδας. Οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιούνται θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Ιστοσελίδα και θα εφαρμόζονται μόνο στις πωλήσεις που ολοκληρώνονται μετά την ημερομηνία αυτή.
Οι τιμές, τα Προϊόντα που πωλούνται στην Ιστοσελίδα και τα χαρακτηριστικά αυτών, ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Πριν από την αποστολή της παραγγελίας αγοράς ο Καταναλωτής καλείται να ελέγχει την τελική τιμή πώλησης.
Οι παρούσες Γενικές Προϋποθέσεις Πώλησης απαρτίζονται από το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Εάν μία ή περισσότερες διατάξεις των παρουσών Γενικών Προϋποθέσεων Πώλησης θεωρείται μη έγκυρη βάσει νόμου, κανονιστικών ρυθμίσεων ή κατόπιν αποφάσεως αρμόδιου δικαστηρίου, οι λοιπές διατάξεις θα εξακολουθούν να είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. 

ΑΡΘΡΟ 11 - Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδιο Δικαστήριο


Οι παρούσες Γενικές Προϋποθέσεις Πώλησης υπόκεινται στο ιταλικό δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή θα γίνεται με την επιφύλαξη τυχόν δικαιωμάτων που παρέχονται στους καταναλωτές από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου που ισχύουν στο Κράτος όπου ανήκουν αυτοί.
Για κάθε διαφορά που δε δύναται να διευθετηθεί φιλικά, τη μη αποκλειστική αρμοδιότητα θα έχει το Δικαστήριο του Treviso. Επίσης, υπό την ιδιότητα του Καταναλωτή, ο Πελάτης έχει επιπλέον τη δυνατότητα να προσφύγει στα δικαστήρια του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου διαμένει ή κατοικεί.
Ο καταναλωτής μπορεί επίσης να προσφύγει προαιρετικά σε διαδικασίες διαμεσολάβησης σύμφωνα με το Ν.Δ. 28/2010, προκειμένου να λύσει ενδεχόμενες διαφορές που προκύπτουν από την ερμηνεία και εκτέλεση των παρουσών προϋποθέσεων πώλησης, μεταβαίνοντας στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://webgate.ec.europa.eu/odr.