Γενικοί όροι χρήσης του δικτυακού τόπου

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας, www.benetton.com (η «Ιστοσελίδα»). Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας. Αυτή η τοποθεσία υπόκειται στη διαχείριση της Benetton Group S.r.l. (εφεξής «Benetton» ή «εμείς»). Οι λέξεις «χρήστης», «εσείς» και «δικός σας» στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης αναφέρονται σε έναν χρήστη του δικτυακού τόπου.


1.         Χρήστες

 

Με την πρόσβαση, την περιήγηση ή τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και των υπηρεσιών του, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών.             
Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ο χρήστης δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμεύετε από την Πολιτική της ιστοσελίδας (όπως ορίζονται παρακάτω). Εάν δεν συμφωνείτε με την Πολιτική της ιστοσελίδας, μην τη χρησιμοποιείτε.  Η Benetton διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να τερματίσει την ιστοσελίδα, ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, και να τερματίσει το λογαριασμό ενός χρήστη σε περίπτωση παραβίασης της Πολιτικής της ιστοσελίδας.

2.       Άδειες

 

Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα, όπως έργα, εικόνες, εικονίδια κουμπιών, εικόνες, διάλογοι, μουσική, ήχοι, βίντεο, έγγραφα, σχέδια, φιγούρες, λογότυπα, μενού, ιστοσελίδες, γραφικά, χρώματα, σχήματα, εργαλεία, γραμματοσειρές, σχέδια, διαγράμματα, διατάξεις, μέθοδοι, διαδικασίες, λειτουργίες και λογισμικό (συλλογικά, το «Περιεχόμενο»), αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της Benetton ή των παρόχων περιεχομένου της και προστατεύεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύετε να αντιγράψετε, να αναπαράγετε, να δημοσιεύσετε, να διανείμετε, να προβάλετε, να τροποποιήσετε, να προσαρμόσετε, να μεταφράσετε, να μεταδώσετε, να μεταφορτώσετε, να δημοσιεύσετε, να πωλήσετε, να ενοικιάσετε, να αδειοδοτήσετε, να μεταφέρετε, να εκτελέσετε, να προβάλετε δημοσίως, να εκτελέσετε εφαρμογές mirror, να πλαισιώσετε, να χειριστείτε, να εξάγετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να αποκωδικοποιήσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να αποσυναρμολογήσετε οποιαδήποτε πτυχή της Ιστοσελίδας, του Περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, χειροκίνητο ή αυτόματο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Benetton ή των παρόχων περιεχομένου της, ανάλογα με την περίσταση, σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση. Απαγορεύτε να χρησιμοποιήσετε λέξεις-κλειδιά, μεταετικέτες, μεταδεδομένα, κρυφό κείμενο ή άλλα ισοδύναμα εργαλεία χρησιμοποιώντας το όνομα «Benetton» ή οποιοδήποτε άλλο χρωματιστό ισοδύναμο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Benetton. Η Benetton και οι πάροχοι περιεχομένου της έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια την αναπαραγωγή, δημοσίευση, διανομή, προβολή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων του Περιεχομένου ή την με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, εκμετάλλευση του Περιεχομένου. Η Benetton και οι πάροχοι περιεχομένου της έχουν το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να διεκδικήσουν την κυριότητα οποιουδήποτε Περιεχομένου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και να αντιταχθούν σε οποιαδήποτε χρήση, στρέβλωση ή άλλη τροποποίηση του εν λόγω Περιεχομένου. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, δημοσίευση, διανομή, προβολή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο του Περιεχομένου που εξουσιοδοτείται ρητά εγγράφως από την Benetton ή τους παρόχους περιεχομένου της θα γίνεται από εσάς αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους.

Η προβολή, εκτύπωση ή λήψη οποιουδήποτε Περιεχομένου από την Ιστοσελίδα σάς παρέχει μόνο περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια (i) πρόσβασης και προβολής της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της και (ii) προσωρινής αντιγραφής, λήψης και αποθήκευσης του Περιεχομένου (για παράδειγμα, σε προσωρινή μνήμη cache) ώστε να επιτρέπεται η εκτύπωση ή/και η προβολή εκτός σύνδεσης του εν λόγω Περιεχομένου, αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση και όχι για μεταπώληση, αναδημοσίευση, διανομή, ανάθεση, υποάδεια, προετοιμασία παράγωγων έργων ή άλλες χρήσεις. Κανένα μέρος οποιουδήποτε Περιεχομένου δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, εκτός από την περίπτωση προσωπικής χρήσης (αλλά όχι για μεταπώληση ή αναδιανομή).  Ο χρήστης συμφωνεί ότι, σε σχέση με τυχόν αντίγραφα ή λήψεις του Περιεχομένου, θα αναπαράγει και θα συμπεριλάβει όλες τις ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή/και άλλες ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Περιεχόμενο. Οι άδειες που χορηγούνται με την παρούσα θα τερματίζονται αμέσως σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου. 
Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι και συμφωνεί ότι οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή κατάχρηση του Περιεχομένου ή/και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που περιέχεται στην Ιστοσελίδα θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στην Benetton και ότι σε αυτή την περίπτωση η χρηματική αποζημίωση δεν θα αποτελεί επαρκή αποζημίωση για την Benetton.  Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που ο χρήστης, άμεσα ή έμμεσα, παρερμηνεύσει ή καταχραστεί το Περιεχόμενο ή/και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία περιέχεται στην Ιστοσελίδα, αναγνωρίζει ρητά ότι η Benetton θα λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα επιπλέον οποιασδήποτε άλλης νομικής ή οικονομικής διαδικασίας την οποία μπορεί να δικαιούται η Benetton.

3.      Πνευματική ιδιοκτησίαΤα BENETTON., UNITED COLORS OF BENETTON. και UNDERCOLORS OF BENETTON. είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Benetton. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, λογότυπα, εμπορικές ονομασίες, ονόματα πεδίων και άλλα διακριτικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την Ιστοσελίδα (συλλογικά, η «Πνευματική Ιδιοκτησία») αποτελούν ιδιοκτησία της Benetton ή των θυγατρικών της ή των προμηθευτών της. Η Benetton και όλοι οι άλλοι κάτοχοι πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιούν την αντίστοιχη πνευματική ιδιοκτησία τους. Δεν σας χορηγούνται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε την πνευματική ιδιοκτησία χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Benetton ή των κατόχων της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Benetton εφαρμόζει σθεναρά τα δικαιώματά της πνευματικής ιδιοκτησίας στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.  Κατά συνέπεια, η Benetton θα επιδιώξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αναπαραγωγή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, οποιουδήποτε Περιεχομένου, βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση του Περιεχομένου και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό και παραβιάζουν την προστασία που παρέχεται από την ιταλική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων ή/και άλλους πολιτειακούς, ομοσπονδιακούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί συμβάσεων, προστασίας της ιδιωτικής ζωής και διαφήμισης.

4.      Καταγγελίες περί παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας

Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας έχουν παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο από την ιστοσελίδα μας, ενημερώστε μας γραπτώς affari.legali@benetton.it
Εάν υπάρξει προειδοποίηση ότι η ιστοσελίδα που περιέχει πληροφορίες, υλικό ή άλλο περιεχόμενο που παραβιάζει τη νομοθεσία, θα προχωρήσουμε στην επαλήθευση της ύπαρξης τέτοιας παραβίασης και θα αποφασίσουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια εάν θα καταργήσουμε ή θα ζητήσουμε την κατάργηση του εν λόγω υλικού από την Ιστοσελίδα.

5.      Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτωνΗ ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που διαχειρίζονται μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη και οι οποίοι δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο με την Ιστοσελίδα. Η Benetton δεν διαχειρίζεται, δεν ελέγχει, δεν παρακολουθεί, δεν εγκρίνει και δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την ποιότητα του περιεχομένου, των υπηρεσιών ή των αγαθών που παρέχονται σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η Benetton δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων ή για τις πολιτικές που υιοθετούν, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πολιτικών απορρήτου. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, τους όρους και τις προϋποθέσεις των πολιτικών πώλησης και απορρήτου οποιουδήποτε δικτυακού τόπου τρίτου στον οποίο έχετε πρόσβαση από την Ιστοσελίδα, καθώς οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύουν για δικτυακούς τόπους που διαχειρίζονται τρίτα μέρη.  Η Ιστοσελίδα παρέχει συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους αποκλειστικά προς διευκόλυνση των χρηστών του και η Benetton δεν συνιστά στους χρήστες της να έχουν πρόσβαση σε τέτοιους δικτυακούς τόπους τρίτων και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων δικτυακών τόπων τρίτων μερών γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

6.      Αποποίηση ευθυνών

Ο δικτυακός τόπος και όλες οι πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά, τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού) και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται ή διατίθενται με άλλο τρόπο μέσω της ιστοσελίδας παρέχονται από την Benetton «ως έχουν», «όπου υπάρχουν» και «όπως είναι διαθέσιμα», εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά γραπτώς.
Ο χρήστης συμφωνεί ρητά ότι η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με δική του αποκλειστική ευθύνη. Αναγνωρίζετε ειδικότερα ότι ούτε η Benetton ούτε κάποια από τις θυγατρικές της, ούτε οι αντίστοιχοι διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, συνδεδεμένες εταιρείες, αντιπρόσωποι ή άλλοι εκπρόσωποί της ευθύνονται για τη δυσφημιστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών ή τρίτων και ότι οποιοσδήποτε κίνδυνος τραυματισμού που σχετίζεται με τα προαναφερθέντα βαρύνει αποκλειστικά εσάς.  Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, η Benetton δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι η ιστοσελίδα είναι ασφαλής, ότι ο ιστότοπος ή ο διακομιστής που υποστηρίζει την ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένος από ιούς, ότι οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα δεν περιέχουν σφάλματα, είναι ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, χρήσιμες, έγκαιρες ή ενημερωμένες ή ότι η ιστοσελίδα λειτουργεί χωρίς διακοπή ή σφάλμα.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Benetton αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων ποιότητας, εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά τη λειτουργία της ιστοσελίδας της ή τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά, τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού) ή τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται ή διατίθενται με άλλο τρόπο σε εσάς μέσω της ιστοσελίδας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά γραπτώς. Η Benetton ή οποιοσδήποτε τρίτος πάροχος περιεχομένου ή δικαιοπάροχος ή οι αντίστοιχοι διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, συνεργάτες, αντιπρόσωποι ή άλλοι εκπρόσωποί της δεν εγγυώνται ότι η ιστοσελίδα, οι πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά, τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού) ή οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται ή διατίθενται με άλλο τρόπο στο χρήστης, μέσω της ιστοσελίδας, των διακομιστών ή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από την Benetton δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.
Η Benetton δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας, την αλληλεπίδραση ή μη με την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε πληροφορία, περιεχόμενο, υλικό, προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού) ή υπηρεσίες που περιλαμβάνονται ή διατίθενται με άλλο τρόπο μέσω της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των άμεσων, έμμεσων, συμπτωματικών, κακόβουλων και επακόλουθων ζημιών ή οποιασδήποτε απώλειας κέρδους, εσόδων, ευκαιρίας ή δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά γραπτώς. Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης ισχύει, χωρίς περιορισμό, για κάθε ζημία ή τραυματισμό που προκαλείται από τη μη εκτέλεση, σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, ακύρωση, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία ή τη μετάδοση, ιούς υπολογιστών, βλάβη στη γραμμή επικοινωνίας, κλοπή ή καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση αρχείων, είτε για παραβίαση σύμβασης, παράνομη συμπεριφορά, αμέλεια ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία αγωγής (συμπεριλαμβανομένης της αδικοπραξίας).
Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από την ιστοσελίδα, η μόνη λύση που έχετε είναι να σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε.

Παρά τα ανωτέρω, σε περίπτωση που η Benetton θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή αιτία αγωγής (συμβατική, εξωσυμβατική ή άλλη) που προκύπτει από ή σε σχέση με (i) τις πολιτικές της ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε από τα χαρακτηριστικά ή τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας ή το περιεχόμενό της, ή τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της, η ευθύνη της Benetton δεν υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλεται για τη χρήση ή την πρόσβαση σε αυτήν, ή (ii) οποιοδήποτε προϊόν πωλείται μέσω της ιστοσελίδας, η ευθύνη της Benetton περιορίζεται αυστηρά στην τιμή πώλησης του εν λόγω προϊόντος.
Καμία διάταξη της ανωτέρω δήλωσης αποποίησης ευθύνης δεν αποσκοπεί στην άρνηση ή τον περιορισμό των δικαιωμάτων των καταναλωτών βάσει της εθνικής ή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 
Ομοίως, η νομοθεσία ορισμένων κρατών δεν επιτρέπει περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό ορισμένων ζημιών. Αν αυτοί οι νόμοι ισχύουν τον χρήστη, ορισμένες ή όλες οι εξαιρέσεις ή οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν τον χρήστη και ο χρήστης ενδέχεται να έχει πρόσθετα δικαιώματα.

7.      Αλλαγές και ενημερώσεις

Η Benetton μπορεί να τροποποιήσει ή να ενημερώσει το σύνολο ή μέρος της Πολιτικής της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις στην Πολιτική της Ιστοσελίδας θα ισχύουν κατά την ανάρτηση στις αντίστοιχες ενότητες της Ιστοσελίδας. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τις αντίστοιχες ενότητες της ιστοσελίδας για να ελέγχετε εάν η Πολιτική της ιστοσελίδας έχει ενημερωθεί.
Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιανουαρίου 2020

8.      Πολιτική της Ιστοσελίδας

Για οποιεσδήποτε άλλες νομικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τη χρήση και τις αγορές που πραγματοποιούνται στην Ιστοσελίδα ή τις μεθόδους χρήσης και συλλογής προσωπικών δεδομένων από την Ιστοσελίδα, διαβάστε τους Γενικούς Όρους Πώλησης και την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας [υπερσύνδεσμοι] (μαζί με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, συλλογικά, τις «Πολιτικές της Ιστοσελίδας»), οι οποίες ενσωματώνονται στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης με την παρούσα αναφορά. 

9.      Διάφορα

Η Πολιτική της Ιστοσελίδας και η ερμηνεία της διέπονται από το ιταλικό δίκαιο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη συγκρούσεις με το νόμο.  Τυχόν διαφορές που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο θα επιλυθούν στο αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία.
Εάν οποιαδήποτε προϋπόθεση οποιουδήποτε μέρους της Πολιτικής της Ιστοσελίδας κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή, η προϋπόθεση αυτή θα θεωρείται διαχωρίσιμη και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος εγγράφου ή οποιουδήποτε όρου του υπολοίπου της Πολιτικής της Ιστοσελίδας.

Footer section