ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 79 € - Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΩΡΕΑΝ

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (άρθρο 13 Ν.Δ. 196/2003)


Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.Δ. αρ. 196 της 30ης Ιουνίου 2003, «Κώδικας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων» (“Κώδικας”), το Benetton Group S.r.l, με έδρα στο Ponzano Veneto (TV), via Villa Minelli 1 («Benetton»), με την ιδιότητα του υπεύθυνου της επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κώδικα, παρέχει στους χρήστες του ιστοτόπου benetton.com (the “Ιστότοπος”) τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων.
 
α) Είδος και προέλευση των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 
Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η BENETTON συλλέγονται απευθείας δια μέσου των χρηστών του ιστοτόπου, με την εγγραφή τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες (για παράδειγμα, με την εγγραφή στο newsletter ή στην υπηρεσία shop-on-line). Η απλή πλοήγηση στον Ιστότοπο, χωρίς εγγραφή σε μια οποιαδήποτε υπηρεσία online, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση απολύτως ανώνυμων δεδομένων. Πράγματι, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί συστήματα ιχνηλάτησης και cookies για τη συλλογή πληροφοριών όσον αφορά τον τρόπο χρήσης των ιστοσελίδων από τους χρήστες. Μέσω των συστημάτων ιχνηλάτησης συλλέγονται πληροφορίες (όπως για παράδειγμα: το είδος του browser που χρησιμοποιείται, τα κλικ σε banner της Benetton, τις επισκεπτόμενες σελίδες, τη χώρα προέλευσης του server που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής) που αποσκοπούν στο να καταστεί αποτελεσματικότερη η πλοήγηση στον ιστότοπο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος BENETTON κάντε κλικ εδώ.
 
β) Υπεύθυνος της επεξεργασίας:
 
Υπεύθυνος της επεξεργασίας είναι το Benetton Group S.r.l. με έδρα στο Ponzano Veneto (TV), via Villa Minelli 1.
 
γ) Σκοπός της επεξεργασίας:
 
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τις φόρμες εγγραφής στις υπηρεσίες του Ιστοτόπου και/ή εκείνα που ενδεχομένως συλλέγονται κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν ευαίσθητων δεδομένων που έρχονται στη κατοχή της BENETTON με πρωτοβουλία του πελάτη και στο πλαίσιο συγκεκριμένων παρεχόμενων συναλλαγών ή ειδικών υπηρεσιών που ζητά ο πελάτης (π.χ. εγγραφή στο Newsletter), υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:
(i) εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από νόμους, κανονισμούς, από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και από τις προκαθορισμένες οδηγίες των Αρχών ή των εποπτικών οργάνων·
(ii) διαχείριση και εκτέλεση της προσυμβατικής και/ή συμβατικής σχέσης με τους πελάτες/χρήστες τόσο στην Ιταλία όσο και εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δια μέσου της εισαγωγής των παρεχόμενων δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα της BENETTON και των θυγατρικών/ελεγχόμενων εταιρειών (εφεξής, συλλογικά “Benetton Group”·
(iii) αποστολή πληροφοριών και εμπορικών προσφορών, ακόμα και σύμφωνα με τις καταναλωτικές επιλογές και τις εκδηλωμένες προτιμήσεις, μέσω τηλεφώνου, SMS, MMS και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που σχετίζονται με την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών BENETTON, καθώς επίσης και για έρευνες αγοράς, δημοσκοπήσεις και εξατομικευμένες ή στατιστικές αναλύσεις. Για το σκοπό αυτό, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μέσω ηλεκτρονικής επεξεργασίας, οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν από την πλοήγηση στον ιστότοπο της Benetton και από τις άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες.
Σύμφωνα με τα άρθρα 24.1.β) και 43.1.β) του Κώδικα, δεν απαιτείται καμία συναίνεση για την επεξεργασία που αφορά τους σκοπούς των παραγράφων (i) – (ii). Αντιθέτως, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να δηλώσει, στο ειδικό πλαίσιο της φόρμας εγγραφής, τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων (πλην των προσωπικών) για τους σκοπούς της παραγράφου (iii).
 
>δ) Τρόπος επεξεργασίας:
 
Σε σχέση με τους σκοπούς της παραγράφου γ), η επεξεργασία των δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει τις διαδικασίες που αναφέρονται στον ορισμό της «επεξεργασίας» όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του Κώδικα (όπως, για παράδειγμα, τη συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία, εξαγωγή, σύγκριση, κοινοποίηση και διαγραφή), θα πραγματοποιείται με τη βοήθεια χειροκίνητων και αυτοματοποιημένων μέσων, για τα οποία η BENETTON έχει υιοθετήσει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και το απόρρητο των δεδομένων.
 
ε) Υποχρεωτικός/προαιρετικός χαρακτήρας της παροχής των δεδομένων.
 
Η παροχή των δεδομένων είναι προαιρετική. Ωστόσο, η ενδεχόμενη μη παροχή των δεδομένων που αναγράφονται στη φόρμα εγγραφής στις υπηρεσίες, καθώς και άλλων προσωπικών δεδομένων που ενδεχομένως απαιτούνται για τη σύναψη της συμβατικής σχέσης, μπορεί να καταστήσει αδύνατη για την BENETTON τη σύναψη και/ή τη συνέχιση, πλήρως ή εν μέρει, της συμβατικής σχέσης, ή την ανταπόκριση στα αιτήματα παροχής υπηρεσιών.
 
στ) Κατηγορίες προσώπων στα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν ή να γνωστοποιηθούν τα δεδομένα:
 
Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν ενδεχομένως να κοινοποιηθούν σε:
(i) άλλες εταιρείες του Ομίλου Benetton (μετά από την εισαγωγή των δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας)·
(ii) εξωτερικές εταιρείες στις οποίες θα μπορούσε να αποταθεί η BENETTON στο πλαίσιο της διαχείρισης της συμβατικής σχέσης με τους πελάτες ή για τις δικές της οργανωτικές και επιχειρησιακές ανάγκες, εξειδικευμένες ενδεχομένως σε: (α) τραπεζικές, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που παρεμβαίνουν στη διαχείριση των συστημάτων πληρωμής· (β) υπηρεσίες για την απόκτηση, την καταγραφή και την επεξεργασία δεδομένων· (γ) παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης, μετάδοσης, εμφακέλωσης, μεταφοράς και διαλογής περιεχομένων επικοινωνίας· (δ) υπηρεσίες αρχειοθέτησης των εγγράφων που αφορούν τις συμβατικές σχέσεις· (ε) υπηρεσίες είσπραξης οφειλών· (στ) υπηρεσίες πληροφορικής και διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος της Benetton και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)· (ζ) γραφεία ή εταιρείες στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης και γνωμοδότησης· (η) πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου, αναθεώρησης και πιστοποίησης των δραστηριοτήτων που διενεργεί η BENETTON· (θ) υπηρεσίες call center και πρακτορείων και/ή πρακτόρων στους οποίους ανατίθεται η προώθηση των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της δραστηριότητας της Benetton· (ι) αναλύσεις αγοράς και υπηρεσίες επικοινωνίας για προτάσεις αγοράς προϊόντων, ακόμα και εξατομικευμένων. Τα εν λόγω πρόσωπα θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή μπορούν να λάβουν γνώση αυτών των δεδομένων ως εξωτερικοί υπεύθυνοι επεξεργασίας, όπου έχουν ειδικά διορισθεί κατά την έννοια του άρθρου 29 του Κώδικα. Τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται επίσης στους υπαλλήλους και στους συνεργάτες, ακόμα και εξωτερικούς, στους οποίους ανατίθεται συγκεκριμένα η επεξεργασία (με επιλεγμένη πρόσβαση βάσει της αρμοδιότητας τους), που ανήκουν σε κεντρικά τμήματα και γραφεία παροχής υπηρεσιών και/ή στο δίκτυο πωλήσεων της BENETTON και του Ομίλου Benetton, και που εκτελούν καθήκοντα τεχνικού χαρακτήρα, υποστήριξης και εταιρικού ελέγχου. Ο κατάλογος των εξωτερικών εταιρειών που είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία, ή η ένδειξη των εταιρειών που δρουν εντελώς ανεξάρτητα ως χωριστοί υπεύθυνοι της επεξεργασίας, θα φυλάσσονται και θα ενημερώνονται από το Τμήμα Privacy της BENETTON και θα είναι διαθέσιμοι στη νόμιμη έδρα της BENETTON.
 
ζ) Δικαιώματα που απορρέουν από το άρθρο 7 του Κώδικα:
 
Όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, και σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχουν ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να λαμβάνουν επιβεβαίωση της ύπαρξης των εν λόγω δεδομένων, να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου και της προέλευσης τους, να ελέγχουν την ακρίβειά τους ή να ζητούν τη συμπλήρωση ή ενημέρωση, ή ακόμα τη διόρθωσή τους.
Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, παρέχεται το δικαίωμα αιτήματος διαγραφής, μετατροπής σε ανώνυμη μορφή ή κλειδώματος των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, λόγω παραβίασης του νόμου καθώς και το δικαίωμα, εν πάση περιπτώσει, ένστασης στην επεξεργασία των δεδομένων για νόμιμους λόγους.
Οι αιτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 7 του Κώδικα πρέπει να υποβάλλονται στο Benetton Group S.r.l. – Data Privacy Office – via Villa Minelli 1 – 31050 Ponzano Veneto (Treviso), Italy.